MC UMB účinkoval na medzinárodnej konferencii AMLI 2021

Projekt Ja Som (Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie), ktorého hlavným riešiteľom je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí UMB bol predstavený na medzinárodnej konferencii Approaches to Migration, Language and Identity, ktorá sa konala online od 9. - 11. v organizácii University of Sussex vo Veľkej Británii (https://amli2021.org/). Riešiteľky projektu PhDr. Zuzana Drugová, projektová manažérka MC UMB a doc. Dr. Jasna Uhláriková, vedúca Oddelenia slovakistiky Univerzity Nový Sad v Srbsku si pripravili príspevok Jazyk minority ako jeden z faktorov sebaidentifikácie v projekte Erasmus+.

 

Jedným zo sledovaných ukazovateľov v projekte Ja Som je jazyk ako jeden z indikátorov sebaidentifikácie. Spôsob výuky slovenského jazyka ako materinského jazyka v minoritnom prostredí účastníčky konferencie prezentovali na príklade Slovákov žijúcich v Srbsku, kde desaťročia funguje slovenské školstvo od základných po vysoké školy. Cieľom príspevku bolo aj predstavenie doterajších zistení v projekte, ako aj zváženie možností a foriem využitia slovenského dialektu využívaného v domácom prostredí ako skutočného materinského jazyka v minoritnom prostredí. 

 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie didaktického materiálu, ako praktickej pomôcky pedagógom, vychovávateľom a kultúrnym pracovníkom pôsobiacim v prostredí Slovákov žijúcich v zahraničí. Riešitelia vychádzajú z doterajších vedeckých zistení, že dobrá znalosť materinského jazyka pomáha deťom v bilingválnom prostredí vzdelávať sa kvalitnejšie. Projekt bol podporený v rámci Erasmus+ v roku 2019 a potrvá do roku 2022.

 

MC UMB účinkoval na medzinárodnej konferencii AMLI 2021MC UMB účinkoval na medzinárodnej konferencii AMLI 2021