Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici oslávila svoje 25. výročie

 

Dňa 3. októbra 2017 sa v aule Beliana na Tajovského ulici 40 v Banskej Bystrici uskutočnili oslavy štvrťstoročia existencie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré boli spojené nielen so slávnostným otvorením akademického roka 2017/2018, ale aj s odhalením sochy Mateja Bela, po ktorom je univerzita pomenovaná.


Účasť na oslavách prijali domáci a zahraniční hostia, veľvyslankyne a veľvyslanci, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Ševcová, zástupcovia štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, zástupcovia významných štátnych a spoločenských inštitúcií, rektorky, rektori, prorektorky a prorektori osemnástich domácich aj zahraničných univerzít a vysokých škôl. Na oslavách nechýbali ani predchádzajúci rektori UMB v Banskej Bystrici, počnúc prvým rektorom UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Jánom Findrom, DrSc. a súčasné vedenie univerzity a fakúlt.


Slávnosť otvoril rektor univerzity doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., ktorý v slávnostnom prejave vyzdvihol veľkosť osobnosti Mateja Bela a význam jeho posolstva pre všetky generácie. Prejavil hrdosť, že univerzita nesie jeho meno.
Univerzita Mateja Bela sa hrdo hlási k mestu Banská Bystrica, o čom svedčí aj kvalita spolupráce mesta a univerzity. Vo svojom príhovore ju potvrdil aj zástupca primátora mesta Banská Bystrica Mgr. Jakub Gajdošík, ktorý odovzdal osobnú zdravicu od primátora mesta Jána Noska.
Rektor vo svojom prejave pripomenul niekoľko významných míľnikov v živote univerzity. Spolu so vznikom UMB bola zriadená aj Univerzita tretieho veku UMB, ktorá tiež slávi svoje 25. výročie a je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania v našom regióne.
Univerzita kladie dôraz na internacionalizáciu a úzku spoluprácu so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami podporujúcimi vzdelávanie. Práve v tomto roku bola naša univerzita ocenená za najväčší počet prijatých učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na Slovensku. Toto ocenenie svedčí o záujme zahraničných partnerov o našu univerzitu.


Poslaním univerzity je kvalitné vzdelávanie. Univerzita Mateja Bela sa môže pochváliť veľkým počtom úspešných absolventov v rôznych oblastiach pôsobenia. Jedna z nich, sopranistka Adriana Kučerová, ktorá udivuje svojím spevom operné publikum v Európe i v Amerike, na slávnostnom ceremoniáli vystúpila.


Príhovor podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho bol o to osobnejší, že aj on patrí medzi absolventov UMB. Vo svojom príhovore univerzite zaželal veľa úspechov a kvalitných študentov.


Rektor pri tejto príležitosti vyzdvihol kvalitu pedagógov a vedeckých pracovníkov univerzity a udelil Ceny rektora – medaily s portrétom Mateja Bela vydané Mincovňou Kremnica. Ocenenia si z rúk rektora prevzalo 25 významných osobností univerzity pôsobiacich v oblasti výskumu, vedy, umenia, internacionalizácie štúdia, projektovej a publikačnej činnosti, ale aj tí, ktorí prispievajú k budovaniu a šíreniu univerzitného ducha a úspešne reprezentujú našu univerzitu na Slovensku a v zahraničí. Cenu rektora prevzal aj vedúci špičkového vedeckého tímu v oblasti výskumu matematiky a štatistiky, prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. Akreditačná komisia identifikovala na Slovensku 54 špičkových vedeckých tímov, ten náš bol jedným zo siedmich mimobratislavských a mimokošických.


Zároveň rektor udelil aj najvyššie ocenenie UMB – MAGNUM DECUS UNIVERSITATIS (Veľká ozdoba univerzity) – dvom výnimočným osobnostiam. Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc., ho získal za výnimočné úsilie o založenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jej koncepčné smerovanie v pozícii prvého rektora a za významný osobný vklad pri napĺňaní poslania univerzity. Za mimoriadny prínos v rozvoji vysokoškolského vzdelávania v Banskej Bystrici a osobný vklad pri napĺňaní poslania UMB si cenu prevzal Dr. h. c. prof. PhDr. Július Alberty, CSc., ktorého slová odzneli aj vo filmovom dokumente Dvadsaťpäťročná univerzita.


Po akademickej slávnosti bola odhalená socha Mateja Bela od akademického sochára doc. Petra Gáspára v priestore pred aulou Beliana.


V popoludňajších hodinách pokračoval program osláv divadelným predstavením To nemá chybu v interpretácii Radošinského naivného divadla. Výber interpreta nebol náhodný. Stanislav Štepka je nielen autor, umelecký šéf, herec a režisér Radošinského naivného divadla, ale aj čestný doktor honoris causa UMB v Banskej Bystrici.

„Čo zaželať našej univerzite pri príležitosti dnešnej slávnosti? Mám veľa inštitucionálnych prianí, zdôrazním dve, z môjho pohľadu najdôležitejšie. Univerzity sú od svojho vzniku chrámy poznania sústreďujúce množstvo múdrych a inteligentných ľudí pod jednou strechou. Predovšetkým títo ľudia vytvárajú samotnú univerzitu. Tá je taká silná ako silné a súdržné sú jej osobnostné piliere. O intelektuálny kapitál na našej univerzite nemám obavu, viac ma znepokojuje aktuálny stav spoločnosti nahlodávajúci práve súdržnosť. Malo by byť prirodzené, že každý prispieva k posilňovaniu celej univerzity pohľadom presahujúcim horizont svojho pracoviska i celej fakulty. Naopak, prirodzeným sa stáva, nie ojedinele, že mnohé problémy si vyrábame my sami a neraz sú to problémy absolútne zbytočné. Pritom ani jedna strana si tým nijako nepomáha. Preto si želám, aby sme sa dokázali úprimne tešiť z každého úspechu jednotlivca a dokázali ho povýšiť na spoločný úspech celej inštitúcie. Aby sme najskôr hľadali spôsoby ako sa veci dajú riešiť, často tie najjednoduchšie riešenia spočívajú práve v tej súdržnosti.
A tiež si prajem, aby mladí ľudia chodili hľadať na univerzity predovšetkým múdrosť. Spoločnosť to veľmi potrebuje, možno viac ako kedykoľvek predtým", zaželal Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici rektor doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

Slávnosť  pri príležitosti 25. výročia založenia UMBSlávnosť pri príležitosti 25. výročia založenia UMBPrejav rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.Prejav rektora doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD.Udelovanie cien rektoraUdelovanie cien rektoraCena rektora za mimoriadne výskumné alebo umelecké výsledky mladého tvorivého zamestnanca alebo zamestnankyne do 35 rokovCena rektora za mimoriadne výskumné alebo umelecké výsledky mladého tvorivého zamestnanca alebo zamestnankyne do 35 rokovCena rektora za budovanie a šírenie univerzitného duchaCena rektora za budovanie a šírenie univerzitného duchaCena rektora za internacionalizáciu štúdiaCena rektora za internacionalizáciu štúdiaCena rektora v kategórii výnimočných výsledkov vo vede, projektovej a publikačnej činnostiCena rektora v kategórii výnimočných výsledkov vo vede, projektovej a publikačnej činnostiCena rektora pre špičkový vedecký tím v oblasti výskumu matematika a štatistikaCena rektora pre špičkový vedecký tím v oblasti výskumu matematika a štatistikaOdovzdanie najvyššieho ocenenia  Univerzity Mateja Bela jej prvému rektorovi  Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Findrovi, DrSc.Odovzdanie najvyššieho ocenenia Univerzity Mateja Bela jej prvému rektorovi Dr. h. c. prof. PhDr. Jánovi Findrovi, DrSc.Najvyššie ocenenie UMB – Magnum Decus Universitatis (Veľká ozdoba univerzity) udelil rektor aj  Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusovi  Albertymu, CSc.Najvyššie ocenenie UMB – Magnum Decus Universitatis (Veľká ozdoba univerzity) udelil rektor aj Dr. h. c. prof. PhDr. Júliusovi Albertymu, CSc.Na snímke obaja nositelia čestného titulu Magnum Decus Universitatis s rektorom univerzityNa snímke obaja nositelia čestného titulu Magnum Decus Universitatis s rektorom univerzityOperná diva Adriana KučerováOperná diva Adriana KučerováPríhovor rektora pred odhalením sochy Mateja BelaPríhovor rektora pred odhalením sochy Mateja BelaZprava: akademický sochár doc. Peter Gáspár - autor sochy Mateja BelaZprava: akademický sochár doc. Peter Gáspár - autor sochy Mateja BelaPo odhalení sochy Mateja Bela rektor s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Petrom PellegrinimPo odhalení sochy Mateja Bela rektor s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Petrom PellegrinimPrípitok k 25. výročiu Univerzity Mateja Bela v Banskej BystirciPrípitok k 25. výročiu Univerzity Mateja Bela v Banskej BystirciPred večerným predstavením Radošinského naivného divadlaPred večerným predstavením Radošinského naivného divadlaUvítanie hostí na divadelnom predstavení rektorom univerzityUvítanie hostí na divadelnom predstavení rektorom univerzity