https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Ocenenie pre Ing. Bohuslava Martiška, CSc.

Spoločnosť SAP Slovensko udelila Ing. Bohuslavovi Martiškovi, CSc. titul Univerzitný ambasádor SAP.

Ing. Bohuslav Martiško, CSc. dlhodobo spolupracuje so SAPom. Prvé jeho kontakty so spoločnosťou SAP pochádzajú z rokov 1988 – 1992. V tom čase sa zúčastnil opakovaných pracovných pobytov v Nemecku. V rokoch 1996 – 2005 pôsobil na Fakulte financií UMB, kde sa mu podarilo získať SAP na vyučovacie účely. Vo vyučovacom procese sa SAP používa od roku 1998. Študenti už použili SAP pri viac ako 200 diplomových prácach. Z viacerých absolventov sa stali SAP konzultanti.

Ing. Bohuslav Martiško, CSc. má za sebou množstvo príspevkov na konferenciách a do zborníkov, ako aj článkov v odborných časopisov. Je aktérom vzdelávacích aktivít na iných školách a v podnikoch. Stojí za organizovaním aktivít združenia SAPCLUB, bol pri založení projektu SOFIA na slovenských verejných vysokých školách, navrhol a s podporou Ministerstva školstva zrealizoval projekt SOFIA_EDU, ktorý v praxi dokázal, že je udržateľný. Cieľom je podporovať výučbu na ekonomických a informatických študijných odboroch slovenských verejných vysokých škôl pomocou systému SAP SDU (Slovak Demo University). Od roku 1992 až doteraz sa zúčastnil veľkého počtu odborných konferencií a ďalších akcií organizovaných firmou SAP Slovensko.

V súčasnosti na pôde Ekonomickej fakulty UMB realizuje aktivity, ktoré môžu fakultu ešte výraznejšie posunúť do povedomia v praxi, a to nielen na Slovensku, ale aj v EU.

So svojimi spolupracovníkmi sa aktívne snaží získať vo Výskumnej agentúre finančné zdroje na implementáciu systému SAP S/4 HANA na Ekonomickej fakulte UMB. Systém SAP S/4 HANA patrí do kategórie nových informačných technológií a zásadným spôsobom zmení manažovanie firiem. Ide najmä o riadenie procesov v reálnom čase a masívne využitie mobilných technológií. Cieľom tejto aktivity je nielen nadväzovať bilaterálne kontakty medzi Ekonomickou fakultou UMB a podnikmi či organizáciami, no zároveň  formou aplikovaného výskumu riešiť spoločne problémy v praxi pri prechode na SAP S/4 HANA. Spolupráca s firmami nám súčasne zabezpečí aj spätnú väzbu z praxe do vyučovacieho procesu.

V najbližšom čase budú realizovať zámery vyplývajúce z „Memoranda" vo vyučovacom procese. Ide o snahu umožniť študentom získať už počas štúdia „Univerzitný SAP certifikát" a zabezpečiť im odbornú prípravu na globálnu certifikáciu (SAP Global Certification). Vedomosti, ktoré získajú počas tohto špecializovaného vzdelávania, a nadobudnuté certifikáty výrazne zvýšia možnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce nielen na Slovensku, ale aj v EU a vo veľkých globálnych firmách na celom svete.

Na EF UMB sa pripravujú na obnovu členstva v medzinárodnom združení univerzít „SAP University Alliances" (SAP UA), ktoré spolupracujú so spoločnosťou SAP. Členmi SAP UA sú známe svetové univerzity. SAP UA má viac ako 2500 členov.

Ocenenie pre Ing. Bohuslava Martiška, CSc.Ocenenie pre Ing. Bohuslava Martiška, CSc.Ocenenie pre Ing. Bohuslava Martiška, CSc.Ocenenie pre Ing. Bohuslava Martiška, CSc.Ocenenie pre Ing. Bohuslava Martiška, CSc.