Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Informácie pre dotknutú osobu v zmysle článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len Nariadenie EÚ)

Prevádzkovateľ:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „UMB“), IČO 30232295, kontakt +421484461111, sekretariat@umb.sk, kontakt na zodpovednú osobu zodpovedna.osoba.rek@umb.sk

UMB prostredníctvom svojich oprávnených osôb: zamestnancov Univerzitného centra pre medzinárodné projekty UMB, Cesta na Amfiteáter 1, Banská Bystrica spracúva na účely: „Medzinárodné projekty“ (hlavný účel) a iné súvisiace účely (archivácia/uchovávanie údajov).

Cieľom hlavného účelu spracovania je komplexné zabezpečenie spracovania informácií a agendy medzinárodných projektov so zámerom dosiahnuť poskytnutie finančného príspevku v súlade s legislatívou EÚ o poskytovaní pomoci a podpory z fondov ES, najmä:                                             

 • získavanie nevyhnutných informácií o riešiteľoch projektu od zmluvného partnera
 • plnenie zmluvných záväzkov voči projektovým partnerom pri účasti v projektových konzorciách,
 • preukazovanie plnenia zákonných podmienok pre čerpanie nenávratných finančných prostriedkov  z fondov ES a pre uplatnenie oprávnených nárokov.

Prevádzkovateľ pre vyššie uvedený účel osobné údaje získava od zmluvného partnera medzinárodného projektu v zahraničí.

Kategórie získaných osobných údajov: bežné osobné údaje

 • riešitelia projektu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, podpis a pracovisko riešiteľa projektu a výkazy o plnení jeho zmluvných úloh
 • údaje podpornej dokumentácie dokladujúcej účasť riešiteľa na projektovej aktivite (napr. formou prezenčných listín, fotografií z danej aktivity), údaje dokladu potvrdzujúceho vyplatenie odmeny riešiteľovi/anketárovi (kópia výplatnej pásky u zamestnanca alebo iný doklad o vyplatení a prevzatí odmeny za vykonanú činnosť podľa pokynov donora).

Právnym základom spracúvania je

 • plnenie úloh vo verejnom záujme (realizácia projektov pre rozvoj VŠ a VV činnosti a participácia  na projektoch EÚ v oblasti  vedy, výskumu a vývoja) a
 • plnenie zákonných povinností príslušného nariadenia EÚ, ktorým sa zriaďuje daný projekt (napr. Nariadenie EÚ č. 1288/2013/ES, ktorým sa zriaďuje Erasmus+, program únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport;  Nariadenie EÚ č. 1290/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 ako rámcový program pre výskum a inováciu a pravidlá jeho šírenia; Nariadenie EÚ č. 1291/2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020; Uznesenie vlády SR č. 318/2014 k programu spolupráce Stredná Európa 2014 – 2020) upravujúcich čerpanie finančných príspevkov,
 • plnenie zmluvných záväzkov UMB voči partnerom projektu a voči poskytovateľovi finančných prostriedkov; vrátane obhajovania svojich právnych nárokov vyplývajúcich z týchto vzťahov a zákonných predpisov.

Príjemcami osobných údajov sú/môžu byť:

 • oprávnené osoby prevádzkovateľa ako koordinátora projektu,
 • organizácia poskytovateľa finančných prostriedkov (SAAIC),
 • agentúry spravujúce fondy, Úrad vlády a ministerstvá SR,
 • orgány EÚ a EK,
 • verejnosť (zverejnené informácie o riešiteľoch projektu najmä titul, meno, pracovisko, funkcia, kontakt, údaje o projekte) ,
 • iný oprávnený subjekt (napr. auditor, subjekt kontrolujúci oprávnenosť čerpania dotácií  a iné orgány štátnej a verejnej správy SR).

Prenos do tretích krajín neuskutočňuje.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov po roku ukončenia realizácie projektu (lehota stanovená Registratúrnym poriadkom UMB v zmysle zákona o archívoch a registratúrach). Počas úložnej doby sa nesmú vykonávať žiadne operácie spracúvania a osobné údaje možno využiť len na účely občianskoprávneho konania, trestného konania alebo správneho konania (predloženie orgánom verejnej moci v rámci výkonu kontrolnej činnosti).

Informácia o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia EÚ právo na:

 • prístup k osobným údajom (článok 15),

              (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)

 • opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
 • vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
  • zverejnené OU,
  • nepotrebné OU,
  • nezákonne spracúvané OU,
  • OU spracúvané na účely priameho marketingu,
  • OU po odvolaní súhlasu na spracovanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných:
   •  pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
   •  spracúvaných na účel archivácie, vedecký/štatistický účel, historický výskum, na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie, na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
  • počas opravy nesprávnych údajov,
  • počas overenia, či pri spracúvaní pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa neprevažujú záujmy dotknutej osoby,
  • ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením spracúvania,
  • ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
  • pri spracúvaní údajov na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
  • toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
  • pri spracúvaní  pre potreby verejného záujmu,
  • výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  • oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ak prevádzkovateľ bude pokračovať v spracúvaní, poskytne odôvodnenie,
  • pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví spracúvanie.

Prevádzkovateľ môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.

Ďalšie informácie o právach dotknutej osoby a ochrane osobných údajov sú zverejnené na www.umb.sk v časti GDPR a Ochrana osobných údajov.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici