Tím lektorov

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

 • Lektorka je vysokoškolská pedagogička, ktorá sa vo svojej pedagogickej a výskumnej praxi zameriava na oblasť sociálnej psychológie, v rámci ktorej sa venuje najmä zvládaniu interpersonálnych konfliktov, kultúre pracoviska, ako aj tanečnej terapii.

 

Mgr. Viera Krešáková, PhD. 

 • Lektorka je odborníčkou na všeobecnú jazykovedu, vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrnu komunikáciu, preklad a tlmočenie, odborný jazyk.

 

Jörn Nuber 

 • Lektor DAAD je rodeným hovoriacim, vyučuje germanistiku a hospodársku nemčinu. Jeho vyučovanie je zamerané na komunikáciu s podporou prezentačných a rokovacích zručností.

 

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

 • Lektorka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami rozvíjania komunikačných zručností v pomáhajúcich profesiách vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

 

Mgr. Robert Sabo, PhD.

 • Lektor s bohatými skúsenosťami v oblasti vedenia tréningových programov zameraných na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností.

 

RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

 • Lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.

 

Mgr. Milena Štulrajterová, PhD. 

 • Skúsená odborníčka, ktorá rada učí rôzne vekové skupiny od začiatočníkov po pokročilých. Teoretické vedomosti aplikuje v pedagogickej praxi podľa potrieb svojich klientov. Dôraz kladie na pestrosť, príjemnú komunikáciu a spoluprácu.

 

Oľga Švarcbacherová

 • Výučbe ruského jazyka sa venuje od roku 2006, organizuje poznávacie zájazdy do Ruska a sprevádza účastníkov kurzu ruského jazyka do Petrohradu (Sankt-Peterburgu).

 

Mgr. Renáta Taligová 

 • Kariérna poradkyňa a motivátorka, ktorá sa zameriava na prirodzený potenciál a jedinečnosť každého človeka. Do svojej práce vkladá energiu a nové prístupy, aby boli jej vzdelávania a tréningy zážitkom, prínosom aj novým impulzom.

 

Mgr. Veronika Timková

 • Lektorka, ktorá na svojich tréningoch využíva najmä metódy zážitkového učenia a praktické cvičenia, aby účastníkom odovzdala čo najviac. Okrem toho účastníci oceňujú jej pozitívny, profesionálny a ľudský prístup, znalosť problematiky, autentické a príjemné vystupovanie.

 

Mgr. Lujza Urbancová, PhD. 

 • Vysokoškolská učiteľka, ktorá pôsobí na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. V pedagogickej oblasti sa venuje syntaktickej rovine jazykového systému, vzťahu jazyka a rodu, ako aj sociolingvistickému pohľadu na súčasný jazyk. S jej pedagogickou špecializáciou súvisí aj činnosť jazykovej korektorky monografií, zborníkov či iných textov.

 

PaedDr. Marta Valihorová, PhD. 

 • Vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu obchodnej komunikácie a taktiež sa venuje odborným prekladom. Má skúsenosti s výučbou anglického jazyka rôznych cieľových skupín dospelých.

 

PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

 • Lektorka je vysokoškolská učiteľka s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých v školstve, ale aj v súkromnom sektore. Vedie tréningy zamerané na rozvíjanie sociálnych zručností (sebapoznanie, asertivita, rozvoj komunikačných zručností) a zvládanie záťažových situácií.