Ponuka štúdia na AR 2018/2019

Možnosti a podmienky prijatia na štúdium v akademickom roku 2018/2019

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.

Ponuku štúdia nájdete aj na webe e-prihlaska.umb.sk kde kliknete na ,,HĽADAJ".

Návod na vyplnenie.

  • Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

  • Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. 2. a 3. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2018.

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: bezpečnosť životného prostredia v prvom stupni dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 30. apríla 2018.

Z dôvodu ponuky uvedených novoakreditovaných študijných programov sťahuje fakulta z ponuky na akademický rok 2018/2019 študijné programy environmentalistika v 1. stupni v dennej a externej forme štúdia.

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditovaný študijný program:    matematika v analýze dát a vo financiách v 2. stupni dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do     30. apríla 2018.

Z dôvodu ponuky uvedeného novoakreditovaného študijného programu sťahuje fakulta z ponuky na akademický rok 2018/2019 študijný program: poistná, finančná a štatistická matematika v 2. stupni v dennej forme štúdia. 

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditovaný študijný program: aplikovaná chémia a forenzná prax v druhom stupni dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 28. augusta 2018.

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici schválila dodatočné prijímacie konanie v študijnom programe: sanácia environmentálnych záťaží v treťom stupni dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 27. septembra 2018.

 

  • Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici

FF UMB - Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2018/2019.pdf (933 KB)

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: angličtina pre preklad v hospodárskej praxi, etnológia – filozofia, etnológia – história  v 1. stupni dennej forme štúdia; stredoeurópske historické štúdiá - v 2. stupni dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 30. apríla 2018.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok vo všetkých študijných programoch v 1. a 2. stupni štúdia v dennej a externej forme štúdia do 30. apríla 2018.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditované študijné programy: ekonomika  manažment sociálnej práce v 1. stupni dennej a externej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok  je do 30. apríla 2018.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávanie prihlášok v novoakreditovaných študijných programoch: ekonomika a manažment sociálnej práce v prvom stupni v dennej a externej forme štúdia do 29. júna 2018.

 

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka novoakreditovaný študijný program: psychológia v 2. stupni dennej forme štúdia. Termín na podávanie prihlášok je do 29. júna 2018.

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávanie prihlášok v novoakreditovanom študijnom programe: psychológia v druhom stupni v dennej forme štúdia do 15. augusta 2018.

 

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predĺžila termín na podávania prihlášok v 1. stupni v dennej a externej forme štúdia do 15. júna 2018.

 

Použité skratky:

Bc. - akademický titul "bakalár"
D - denná forma štúdia
Dt - dištančná metóda štúdia
E - externá forma štúdia
Kb. - kombinovaná metóda štúdia
FŠ - forma štúdia
Ing. - akademický titul "inžinier"
Mgr. - akademický titul "magister"
PP - plánovaný počet prijatých uchádzačov (§57, odsek 5)
R - dĺžka štúdia, uvedená v rokoch
T - udeľovaný akademický titul 
(pri prezenčnej metóde štúdia sa skratka neuvádza)

Accredited Study Programmes offered in the academic year 2018/2019

In accordance with § 57 section  5 of the Act. 131/2002 Coll. on universities and on amendments to certain laws, as amended, we publish options and the conditions of admission to study and the planned number of applicants for the academic year 2018/2019.

  • Faculty of Arts

Faculty of Arts MBU Study Programmes AY 2018/2019.pdf (1002 KB)

Faculty of Arts at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited studies programmes: English for Translation in the Commercial Sector, Ethnology – Philosophy, Ethnology – History for bachelor´s studies in the full time of study; Central European Historical Studies for the full time master´s studies. The application deadline is 30. April 2018.

 

Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies and for master ´s studies  in the full time and external form of study in all study programmes to 30. April 2018.

Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programmes:  Economics and Management of Social Work for bachelor´s studies in the full time and external form of study. The application deadline is 30. April 2018.

Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications in newly accredited study programmes:  Economics and Management of Social Work for bachelor´s studies in the full time and external form of study to 29. june 2018.

 

Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programme:  Psychology for master´s studies in the full time of study. The application deadline is 29. June 2018.

Faculty of Education at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications in newly accredited study programme:  Psychology for master´s studies in the full time of study to 15. August 2018.

Faculty of Law at Matej Bel University in Banske Bystrica approved the extension of the deadline for submitting applications for bachelor´s studies in the full time and external form of study to 15. june 2018.

 

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University approved the extension of the deadline for submitting applications in all levels of university study programmes to 30. April 2018.

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programmes: Environmental Safety for bachelor´s studies in the full time and external form of study. The application deadline   is 30. April 2018.

Due to the offer of the newly accredited study programmes the faculty withdraws the following study programme offer for the academic year 2018/2019: Environmental Science for bachelor´s studies in the full time and external form of study.

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programme:  Mathematics of Data Analysis and Finance for master´s studies in the full time of study. The application deadline is 30. April 2018.

Due to the offer of the newly accredited study programme the faculty withdraws the following study programme offer for the academic year 2018/2019: Insurance, Financial and Statistical Mathematics for master´s studies in the full time of study. 

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica offers newly accredited study programme:  Applied Chemistry and Forencis Practice for master´s studies in the full time of study. The application deadline is 28. August 2018.

 

Faculty of Natural Sciences at Matej Bel University in Banská Bystrica approved the additional admission procedure in the study programm:  Remediation of Environmental Burdens for doctoral´s studies in the full time of study. The application deadline is 27. September 2018.

 

  • Faculty of Political Sciences and International Relations

Faculty of Political Sciences and International Relations MBU Study Programmes AY 2018/2019.pdf (442 KB)

Clik for the application form in English: E-Application form