Štipendiá a pôžičky

Štipendiá a pôžičky

Sociálne štipendium

z prostriedkov štátneho rozpočtu

Poskytovanie štipendií (sociálne, motivačné, doktorandské) a pôžičiek študentom UMB upravuje Štipendijný poriadok UMB   schválený Akademickým senátom UMB dňa 4. 3. 2016.

 

 • Sociálne štipendium

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia. 

 Referentky pre sociálne štipendiá:

 • Jana Löbbová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom EF UMB a FPVaMV UMB
  jana.lobbova@umb.sk    048/446 6130
 • Marta Kostúrová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom FF UMB
  marta.kosturova@umb.sk   048/446 6130
 • Ing. Mária Plavuchová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom FPV UMB, PF UMB a PrF UMB
  maria.plavuchova@umb.sk   048/446 6130

 Adresa pre písomné doručenie žiadostí a príloh :

Rektorát UMB, sociálne štipendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

 

Od 16.12.2019 do 27.01.2020 sú úradné hodiny zrušené a v prípade potreby kontaktujte svoju štipendijnú referentku telefonicky, alebo mailom.

 

Úradné dni a hodiny pre študentov UMB od 28. 01. 2020 do 30. 04. 2020

 na Ekonomickej fakulte UMB - nová budova , Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica v kancelárii č. 026  

 • Utorok       9:30 – 11:00  p. Plavuchová  
 • Streda        9:30 – 11:00  p. Plavuchová  a  14:30 – 16:00  p. Kostúrová, p. Löbbová,  p. Plavuchová
 • Pôžičky

Fond na podporu vzdelávania

Ďalšou možnosťou krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania bližšie informácie na http://www.fnpv.sk/.