Štipendiá a pôžičky

Štipendiá a pôžičky

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

Poskytuje sa študentovi dennej formy štúdia za predpokladu splnenia podmienok ustanovených vo vyhláške MŠ SR 102/2006 Z. z. o poskytovaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl, v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.

Sociálne štipendium sa priznáva v novej výške od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom študent požiadal o prehodnotenie priznanej výšky sociálneho štipendia, ak je nová výška sociálneho štipendia vyššia ako doterajšia, inak od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom študent požiadal o priznanie novej výšky sociálneho štipendia. 

 Referentky pre sociálne štipendiá:

 • Jana Löbbová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom EF UMB a FPVaMV UMB
  jana.lobbova@umb.sk    048/446 6130
 • Marta Kostúrová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom FF UMB
  marta.kosturova@umb.sk   048/446 6130
 • Ing. Mária Plavuchová
  referentka zodpovedná za agendu sociálnych štipendií študentom FPV UMB, PF UMB a PrF UMB
  maria.plavuchova@umb.sk   048/446 6130

Adresa pre písomné doručenie žiadostí a príloh :

Rektorát UMB, sociálne štipendiá, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Pri e-mailovej komunikácii študent/ka kontaktuje referentku podľa fakulty, na ktorej študuje.

 

Úradné dni a hodiny pre študentov UMB od 21. 9. 2020 do 16. 12. 2020

 na Ekonomickej fakulte UMB - nová budova, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica v kancelárii č. 026  

 • Pondelok       9:00 hod. – 11:00 hod. 
 • Utorok           9:00 hod. – 11:00 hod.     14:30 hod. – 16:00 hod.
 • Streda            9:00 hod. – 11:00 hod.     14:30 hod. – 16:00 hod.

Osobný kontakt počas stránkových dní a hodín: Ekonomická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici nová budova - Cesta na amfiteáter 1, prízemie, kancelária č. 026.

 

 

Pôžičky

Fond na podporu vzdelávania

Ďalšou možnosťou krytia nákladov spojených so štúdiom je získanie pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania bližšie informácie na http://www.fnpv.sk/.