Platby UTV Martin

Na štúdium na UTV sa prihlasujete vyplnením prihlášky. Zápisné uhrádzajte až po vyzvaní pracovníčkou UTV, najneskôr však pred začiatkom výučby. Ak študent nemôže v štúdiu pokračovať zo zdravotných dôvodov, alikvotná časť zápisného po odrátaní administratívneho poplatku sa vracia na základe písomnej žiadosti.


Zápisné na akademický rok 2021/2022:

  • 90 € pre záujemcov v aktívnom veku, 100 € pri menšom počte prihlásených (15 - 20);
  • 70 € pre dôchodcov, 80 € pri menšom počte prihlásených (15 - 20);
  • 100 € cudzie jazyky pre všetkých záujemcov.

Zápisné uhrádzajte len bezhotovostne na uvedené číslo účtu.

Číslo účtu: SK11 8180 0000 0070 0034 7196

Príjemca: Štátna pokladnica

Variabilný symbol: 10202

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program