Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti

  

Hlavný riešiteľ projektu: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS),

Partneri projektu: UMB, Štatistický úrad SR

 • Operačný program: Efektívna verejná správa
 •  Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je kvalitnejšia tvorba verejných politík (a tým pádom vo výsledku aj kvalitnejšia verejná politika) prostredníctvom získavaných relevantných dát a informácií o celej občianskej spoločnosti.
 • Aktivity:
  1.Výskum socio-ekonomického prínosu neziskového sektora a stavu a trendov vývoja v občianskej spoločnosti a tvorba odporúčaní pre tvorcov verejných politík
  2.Pilotná tvorba verejných politík
  3.Tvorba návrhov na úpravu Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov
  4.Tvorba návrhu na zavedenie Satelitného účtu tretieho sektora
 • Trvanie projektu: 09/2018 - 12/2020
 • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 969 964,14 €
 • Web stránka projektu: