Public Relations

Marketing department

Ing. Dana Strakováreferentka marketingovej komunikácie

Phone 048/446 1164   +421 905 659 373E-maildana.strakova@umb.sk

PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.referentka marketingovej komunikácie

Phone 048/446 1175   +421915595362E-mailslavomira.ocenasova@umb.sk

 

Public relations