Факультет естественных наук

Продекан по международным связям:

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.prodekan pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7349E-mailmarek.skorsepa@umb.sk

 

Референт по международным отношениям:

Mgr. Viera Pavlovičováreferentka prorektorky pre medzinárodnú spoluprácu

Telefón 048/446 7439, 6727E-mailviera.pavlovicova@umb.sk