Факультет естественных наук

Продекан по учебной части:

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.prodekan pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 7204E-mailmiriam.spodniakova@umb.sk

 

Учебный отдел:

PaedDr. Beáta Dobríkováodd.pre pedag.činnosť

Telefón 048/4467406E-mailbeata.dobrikova@umb.sk

Mgr. Jana Smolecováreferát pre evidenciu štúdia

Telefón 048/446 7407E-mailjana.smolecova@umb.sk

Alena Králikovásekretariát dekana a tajomníka

Telefón 048/446 7404E-mailalena.kralikova@umb.sk