foto akcie

Správy

UMB cyklovýlet do Očovej
Kolotoč akademického prostredia opäť otvára nový rok. Podobne ako minulý rok, aj tento rok prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc., vedúci Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB, v spolupráci s PaedDr. Evou Čulenovou, PhD. (Katedra translatológie FF UMB) a Mgr. Milenou Konôpkovou (dekanát FF UMB) zorganizovali v poradí už druhú UMB cykloakciu do Očovej. Táto cykloakcia si 5.9.2014 pri príležitosti otvorenia nového akademického roku pripomínala najmä jedného z najväčších slovenských vedcov, polyhistora Mateja Bela, po ktorom je pomenovaná aj naša univerzita, návštevou jeho rodiska pri Zvolene.
08/09/2014
UMB získala z eurofondov 26 miliónov eur na svoj rozvoj
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) v programovom období 2007 – 2013 nelenila a odvážne sa pustila sa do realizácie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Spolu 16 projektov zo štrukturálnych fondov v celkovej výške takmer 26 miliónov EUR jej pomohlo zrekonštruovať budovy, zmodernizovať infraštruktúru, nakúpiť moderné vybavenie laboratórií a najnovšie softvérové vybavenie, či novými počítačmi vybaviť učebne na všetkých fakultách. Viac info.
13/08/2014
UMB pomocou projektov vykročila smerom ku svetu
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa vďaka prostriedkom z Operačného programu Vzdelávanie zamerala na vytvorenie podmienok na zvyšovanie kvality a konkurencieschopnosti univerzity v medzinárodnom meradle podporou výučby a komunikácie v cudzích jazykoch. Viac info.
13/08/2014
Spravodajca UMB
Nové číslo Spravodajcu UMB - máj - jún 2014.
04/08/2014
Zmena vedenia Právnickej fakulty UMB
Rektorka UMB Dr. h. c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. dňa 25. júna 2014 pri príležitosti ukončenia funckie dekana odovzdala Striebornú medailu UMB prof. JUDr. Stanislavovi Mrázovi, CSc. za dlhoročný podiel na riadení Právnickej fakulty UMB. Zároveň rektorka UMB oficiálne uviedla do funkcie novozvoleného dekana Právnickej fakulty UMB Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc..
04/07/2014
5. UMB CYKLOAKCIA: POPRI HRONE
Na Ponikách, kde sme boli na 4. UMB cykloakcii, sme sa dohodli, že nasledujúca (piata) cykloakcia bude až o tri týždne, teda 24.6.2014. Stretli sme sa na Zvolenskej ceste 1 oproti Tescu a vyrazili sme na dohodnutú trasu smerom na Vlkanovú a Hronsek.
26/06/2014

...»» všetky správy