Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Národná cena kariérového poradenstva 2020

Kariérne centrum UMB sa zapojilo do súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2020, ktorú organizuje Centrum Euroguidance a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry. Tento rok sa súťaže zúčastnilo 18 organizácií, ktoré predstavili svoje inšpiratívne projekty v oblasti kariérového poradenstva. Všetky prihlásené príspevky zároveň spojila snaha vysporiadať sa s aktuálnou pandemickou situáciou, aby tak mohli byť služby kariérového poradenstva dostupné ľuďom aj naďalej.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry udelilo osobitné ocenenie Kariérnemu centru UMB  za spustenie online podujatia Kariérna cesta UMB a za dlhoročný progres v skvalitňovaní služieb kariérového poradenstva pre študentov.

Jana Štefániková a Petra Žaludová, autorky projektu Kariérna cesta UMB sa vyjadrili k oceneniu: „Ďakujeme za ocenenie a veľmi sa tešíme, pretože si uvedomujeme nezastupiteľnú úlohu kariérového poradenstva v procese celoživotného vzdelávania jednotlivca, a preto chceme aj naďalej podporovať motiváciu vzdelávania sa a osobnostného rastu nielen u študentov a absolventov UMB, ale aj u verejnosti. Je povzbudivé sledovať, že komunita kariérových poradcov stále pracuje na profesionalizácii kariérového poradenstva na Slovensku a na tom, aby sa kariérové poradenstvo stále zlepšovalo, stalo sa súčasťou nášho systému a nepochybovalo sa o jeho dôležitosti a nezastupiteľnosti v kariérnom živote človeka.″


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici