Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Doplňujúce pedagogické štúdium

Začiatok (dátum, čas): 2. 3. 2021, 12:55
Koniec (dátum, čas): 4. 7. 2021, 23:59
Usporiadateľ: Rektorát

online prihlasovanie na štúdium DPŠ

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov možnosť získať kvalifikačným vzdelávaním – doplňujúcim pedagogickým štúdiom kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca v súlade so Zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Doplňujúce pedagogické štúdium

 

UMB organizuje doplňujúce pedagogické štúdium v 2 vzdelávacích programoch:

  1. Doplňujúce pedagogické štúdium  ̶  ako trojsemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca
  2. Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia  ̶  ako jednosemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre ďalšiu kategóriu pedagogického zamestnanca.

Termín prihlasovania na DPŠ sa predĺžil do 4. 7. 2021.

Viac informácií pre uchádzačov nájdete na webovej stránke DPŠ.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici