Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Deň otvorených dverí na UMB

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici otvorila svoje dvere takmer 700 uchádzačom o štúdium  termíne 10. – 11. 2. 2017 počas Dní otvorených dverí.

Pre záujemcov o štúdium boli pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2017/2018 a tiež sprievodný program.

V rámci programu sa návštevníci dozvedeli o možnostiach štúdia v zahraničí, mimoškolských aktivitách a pripravená bola aj ukážka výučby na jednotlivých fakultách.

Návštevníci UMB mali možnosť spoznať rôzne spôsoby výučby, ako napríklad prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne na Filozofickej fakulte UMB, spoznať naše tradície z expozície Katedry sociálnych štúdií a etnológie FF UMB a priblížiť sa športovým hviezdam v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB.

Na Právnickej fakulte UMB absolvovali prehliadku pojednávacej miestnosti na simulované súdne pojednávanie či prehliadku samovzdelávacieho centra. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB bola pripravená prezentácia Centra krízového riadenia a počítačových simulácií a študenti si mohli vypracovať simulačný test na prijímací pohovor.

Na Fakulte prírodných vied UMB pripravili jednotlivé katedry zaujímavý program. Na prednáškach Katedry geografie a geológie FPV UMB sa uchádzači o štúdium dozvedeli všetko potrebné o našej planéte, zistili, aké bohatstvo máme ukryté v našej zemi, ale aj to, prečo študovať geografiu v Banskej Bystrici. Katedra fyziky FPV UMB pripravila workshop s rôznymi fyzikálnymi pokusmi. Na katedre informatiky FPV UMB nahliadli na prednášky: Diskrétna matematika, Internetové technológie, či Matematika pre informatikov.  Katedra chémie FPV UMB pripravila prednášku na tému: Drogy – čo za svoje peniaze dostanem? Katedra techniky a technológií FPV UMB pripravila ukážku študentských výrobkov na tému – Hrou do sveta techniky.

Na Ekonomickej fakulte UMB sa študenti stredných škôl a gymnázií dozvedeli o dôvodoch, prečo študovať práve na EF UMB, aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi, kde si môžu zakúpiť  literatúru na prijímacie skúšky a pozreli si ubytovacie zariadenie pre študentov tejto fakulty.

Na Pedagogickej fakulte UMB  si Katedra hudobnej kultúry pripravila umelecké vystúpenie študentov, uchádzači mali  možnosť nahliadnuť do umeleckých ateliérov PF UMB a prezrieť si nielen samotné priestory fakulty, ale aj priestor internátu, študovne a Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Najväčší záujem prejavili uchádzači o štúdium na Ekonomickej fakulte UMB, kde študijné programy predstavili takmer 190. maturantom. Najčastejšie otázky sa týkali  možnosti štúdia v zahraničí, projektu Talentového a výskumného centra na EF a uplatnenia sa absolventov.

Na Filozofickej fakulte UMB sa najviac prejavili záujem o štúdium  telesnej výchovy a trénerstva a ponuku Katedry anglistiky a amerikanistiky, ale otázky sa týkali tiež učiteľstva jazykov slovenského jazyka, cudzích jazykov,  filozofie či histórie.

Na Pedagogickej fakulte UMB sa najviac uchádzači informovali o možnosti štúdia elementárnej a predškolskej pedagogiky.

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB ich najviac zaujal simulačný test na prijímací pohovor, možnosť získať double degree a informovali sa o rozsahu výučby v cudzích jazykoch.

Na Fakulte prírodných vied  UMB boli počas dvoch dní najnavštevovanejšie učebne na Katedre chémie a Katedre informatiky. Tohtoročných uchádzačov o štúdium zaujala aj široká ponuka študijných programov Katedry biológie a ekológie a Katedry geografie a geológie, ktorá mala pripravený zaujímavý sprievodný program.

Právnická fakulta UMB predstavila budúcim vysokoškolákom klinický spôsob výučby, kde vzdelávanie zabezpečujú aktívni sudcovia, advokáti, exekútori, notári  a ďalší odborníci z praxe, čo sa stretlo s ich veľmi pozitívnym hodnotením.

O štúdium na Filozofickej fakulte UMB, Právnickej fakulte UMB a Ekonomickej Fakulte UMB prejavili záujem aj zahraniční študenti.

 

 

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici