https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Veda a výskum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Základné informácie o vede a výskume

Univerzita Mateja Bela je miestom slobodného bádania a centrom národného a medzinárodného výskumu v trinástich oblastiach výskumu. Veda a výskum sa rozvíja na všetkých fakultách, ich katedrách, dvoch fakultných výskumných inštitútoch (Výskumno-inovačné centrum Ekonomickej fakulty a Inštitút pedagogického výskumu Pedagogickej fakulty) a Inštitúte biológie a geológie - spoločnom pracovisku Fakulty prírodných vied UMB a SAV. Cieľom UMB je umožniť tvorivým pracovníkom vykonávať vedecký výskum podľa vlastného výberu, avšak prioritne v súlade so stanovenými výskumnými prioritami UMB a SR (RIS3), ktoré boli definované v Dlhodobom zámere UMB na roky 2015-2020:

 

  1. Matematické a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie vrátane aplikácií potrebných pre riešenie spoločenských výziev
  2. Spoločenské výzvy a ľudské práva: kolektívne identity, sociálne a komunikačné kompetencie v národnom jazyku a v cudzích jazykoch, migrácie,  integrácia a inklúzia marginalizovaných skupín, demografické zmeny, chudoba, sociálny a kultúrny kapitál, európske právo a právne vedomie
  3. Ekonómia a manažment: regionálny rozvoj a udržateľnosť, sociálne inovácie, reforma verejného sektora a dôchodkových systémov, stratégie cestovného ruchu, európska ekonomika, financie a bankovníctvo
  4. Kultúrne a prírodné dedičstvo a jeho význam pre rozvoj lokalít a regiónov (udržateľný rozvoj územných celkov v ekonomických, sociálnych, kultúrnych a environmentálnych súvislostiach v kontexte globalizácie a integrácie ako základných podmienok udržateľnosti rozvoja s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu života všetkých občanov
  5. Globálne zmeny a civilizačné výzvy: klimatické zmeny, tvorba, ochrana a udržateľnosť životného prostredia, biodiverzita, geohazardy, energie, zdravý životný štýl, telesná a duševná zdatnosť.
  6. Bezpečnosť a obrana: bezpečnostná politika, medzinárodné vzťahy.
  7. Vzdelávanie v 21. storočí: reformy a zmeny vzdelávania v kontexte potrieb súčasnej spoločenskej a hospodárskej praxe, modernizácia študijných programov, nové formy výučby, vzdelávanie rómskych žiakov, profesia učiteľa v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. 

 

Zameranie vedy a výskumu na Univerzite Mateja Bela úzko súvisí s profilovaním univerzity prevažne smerom k sociálnym, humanitným a pedagogickým vedám, v ktorých viacerí pracovníci dosahujú vynikajúce medzinárodné výsledky (najmä v oblastiach výskumu história a etnológia, humanitné vedy, právo a medzinárodné vzťahy a ekonómia a manažment). Prírodné vedy, matematika a informatika sa rozvíjajú na Fakulte prírodných vied. Významným ocenením z roku 2015 je zaradenie výskumného kolektívu matematikov z Fakulty prírodných vied Akreditačnou komisiou medzi špičkové vedecké tímy SR. UMB je ako jedna z 12 slovenských univerzít zaradená aj do SCIMAGO Rankingu.

 

Na univerzite existujú 3 centrá excelentného výskumu: Centrum excelentnosti

informatických a znalostných systémov, Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti a Centrum excelentnosti so zameraním na vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch.

 

Výskumné kolektívy univerzity sa zapájajú do domáceho aj medzinárodného výskumu, predovšetkým európskych rámcových programov (RP) a Horizontu 2020. V rámci programov Erasmus+ podporuje univerzita krátkodobé a strednodobé stáže študentov a učiteľov na zahraničných univerzitách, ale ako koordinátorská inštitúcia získala aj projekt v schéme Erasmus+ „Strategic Partnerships“. V úsilí zvýšiť medzinárodnú výskumnú spoluprácu sa UMB stala členskou organizáciou medzinárodnej siete výskumných univerzít Vision 2020: The Horizon Network. Tvorivým pracovníkom, zapojeným do medzinárodného výskumu, zabezpečuje podporu odborný personál na referáte pre zahraničné projekty, v rámci ktorého aktívne pôsobí aj Univerzitný kontaktný bod pre Horizont 2020.

 

Okrem spolupráce s mnohými významnými zahraničnými univerzitami realizuje UMB významné projekty s viacerými ústavmi SAV. Vysokú odbornú úroveň Katedry telesnej výchovy a športu dokumentujú aj kvalitné výsledky študentov a absolventov tejto katedry – reprezentantov SR na medzinárodných športových súťažiach vrátane OH. 

 

 

Najvýznamnejšie vybrané medzinárodné výskumné projekty:

 

 

UMB každoročne plne podporuje popularizáciu výsledkov výskumu UMB na domácich a zahraničných fórach, webovskej stránke UMB, Spravodajcovi UMB, Noci výskumníkov, Týždni vedy, súťažiach o najlepšieho vedca a najlepšie vedecké práce a pod. Pre lepšie zviditeľnenie výsledkov vedy a výskumu i ďalších aktivít univerzity organizuje UMB v spolupráci s mestom Banská Bystrica od roku 2015 pravidelné mesačné podujatia pre verejnosť s názvom Univerzita mestu – mesto univerzite.