Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Výzva na podporu mladých vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov

  V súlade so štatútom UGA (REK/687/2023/109-SR) – UGA UMB vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na riešenie projektov na podporu mladých vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov.

   

  Termín vyhlásenia výzvy: 15. máj 2024

  Termín na predkladanie žiadostí: 21. jún 2024

  Maximálny rozpočet projektu:

  • V doktorandskej schéme max 4 000 EUR na 1 grant (bez DPH a bez paušálu na nepriame výdavky)
  • V postdoktorandskej schéme max 8 000 EUR na 1 grant (bez DPH a bez paušálu na nepriame výdavky)

  Predbežná celková alokovaná suma na výzvu: 154 080 EUR

  Predpokladaný začiatok riešenia projektu: najskôr 1. júl 2024

  Predpokladaný koniec riešenia projektu: najneskôr 30. júna 2026

  1. Účel poskytnutia grantu

  Účelom poskytnutia grantu je krytie nákladov spojených s riešením výskumných projektov mladých vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov. Účelom poskytnutia grantu je podpora zvyšovania kvality tvorivej vedeckej a výskumnej úrovne univerzity, jej prioritných smerov a trendov európskeho výskumného priestoru.

  2. Formálne náležitosti žiadosti

  Žiadosť o grant sa predkladá vyplnením predpísaného formulára (Príloha č. 1) a obsahuje:

  • Základné informácie ako trvanie projektu a špecifikácia žiadateľa
  • Názov a obsah projektu vrátane kľúčových slov a anotácie projektu
  • Požadované finančné prostriedky rozdelené na bežné výdavky a celkový súčet na prvý a druhý rok (ak relevantné), ako aj detailný rozpis výdavkov (personálne, cestovné, tovary a služby, iné).
  • Tím riešiteľov a informácie o zodpovednom riešiteľovi a prípadných spoluriešiteľoch
  • Projektový návrh v rozsahu maximálne 5 strán A4 so zameraním na excelentnosť, dopad a implementáciu projektu podľa stanovených kritérií.
  • Potvrdenie údajov a podpis zodpovedného riešiteľa projektu a vedúceho pracoviska.
  • Dodatočné dokumenty, konkrétne profesijný životopis a čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov.

  3. Oprávnení žiadatelia

  Žiadateľom o grant UGA UMB môže byť vysokoškolský učiteľ alebo vedeckovýskumný pracovník na začiatku kariéry (do 5 rokov od získania akademického titulu PhD.)[1], bez vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor, zamestnaný na UMB na ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý ku dňu podania žiadosti nedosiahol vek 35 rokov a/alebo doktorand UMB v dennej forme štúdia (bez vekového obmedzenia) s výnimkou posledného roku štúdia.

  4. Predkladanie žiadostí, hodnotenie žiadostí a zverejnenie výsledkov výzvy

  Žiadosť v jednom tlačenom vyhotovení a v elektronickej forme sa predkladá na úsek prorektora pre vedu a výskum UMB, referát vedy a výskumu, v termíne zverejnenom v tejto výzve. Žiadosti o grant, ktoré nespĺňajú požadované formálne náležitosti, sú z procesu schvaľovania vyradené. Žiadosť o finančnú podporu je možné podávať na jednoročný alebo dvojročný projekt. V prípade viacerých riešiteľov zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov zodpovedný riešiteľ.

  Hodnotenie žiadostí vykoná v stanovenom termíne Rada UGA UMB, ktorá si môže v prípade potreby vyžiadať oponentúru externého posudzovateľa. Rada UGA vystupuje ako kolektívny hodnotiaci orgán a zabezpečuje odborné a transparentné hodnotenie. Rada UGA zároveň dohliada a aktívne uplatňuje princíp zamedzenia konfliktu záujmov pri hodnotení projektov. Pri hodnotení podaných žiadostí Rada UGA UMB posudzuje najmä originalitu a excelentnosť projektu, očakávaný prínos a dopad projektu, kvalitu a efektívnosť pracovného plánu projektu, očakávané výsledky projektu, primeranosť a opodstatnenosť výšky plánovaných finančných nákladov na celé obdobie riešenia projektu (Hodnotiaci formulár pre projekty UGA je zverejnený ako Príloha č. 3).

  Rada UGA UMB predkladá návrh na financovanie projektov na schválenie rektorovi UMB. Po schválení žiadosti o grant je projektu pridelené registračné číslo, ktoré bude žiadateľovi o grant zaslané v tlačenej a emailovej podobe.

  Zoznam schválených projektov sa zverejňuje na webovej stránke UMB, v sekcii Veda a výskum UMB, pričom sa uvedie minimálne názov projektu, zodpovedný riešiteľ projektu, trvanie projektu a objem finančných prostriedkov pridelený na celé obdobie riešenie projektu.

  5. Implementácia projektu a použitie finančných prostriedkov

  Finančné prostriedky pridelené na grant UGA UMB nie je možné použiť na iný ako určený účel v zmysle schváleného rozpočtu projektu.

  Medzi oprávnené výdavky žiadateľa možno zaradiť:

  • Cestovné náhrady držiteľa grantu alebo spoluriešiteľov
  • Spotrebný materiál, ostatné tovary a služby potrebné na realizáciu projektu
  • Prístroje a zariadenia, ktorých vstupná cena nie je vyššia ako 1 700 EUR
  • Softvér, oceniteľné práva, ktorých vstupná cena nie je vyššia ako 2 400 EUR
  • DPH - je oprávneným výdavkom, ak jej vrátenie nie je uplatniteľné podľa vnútroštátnych právnych predpisov o DPH.

  Všetky publikácie, ktoré sú výstupom projektov podporených z prostriedkov UGA UMB vyčlenených z rozpočtu univerzity, sú povinné túto podporu deklarovať, t. j. musia v poďakovaní („Acknowledgement“) uviesť registračné číslo grantu a názov podpornej schémy „Univerzitná grantová agentúra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici“ („University Grant Agency of Matej Bel University in Banská Bystrica“). Za účelnosť použitia finančných prostriedkov na riešenie projektov UGA UMB zodpovedá zodpovedný riešiteľ.

  6. Predloženie hodnotiacej správy

  O riešení projektu, jeho výsledkoch a čerpaní pridelených prostriedkov podáva zodpovedný riešiteľ projektu každoročne písomnú hodnotiacu správu. Správa sa podáva v jednom tlačenom vyhotovení a v elektronickej podobe za každý rok riešenia vyplnením predpísaného formulára (Príloha č. 2). Priebežné hodnotiace správy po prvom roku riešenia (v dvojročných projektoch) sa predkladajú na úsek prorektora pre vedu a výskum UMB, referát vedy a výskumu, najneskôr 30 dní od ukončenia prvého roku implementácie projektu. Súčasťou priebežných hodnotiacich správ sú kópie publikovaných výstupov a vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov.

  Hodnotiace správy projektov posudzuje Rada UGA UMB. Výsledky hodnotenia sa zohľadňujú pri prideľovaní finančných prostriedkov na ďalší rok (pri viac ročných grantoch).

  Záverečnú správu predkladá zodpovedný riešiteľ na úsek prorektora pre vedu a výskum UMB, referát vedy a výskumu, najneskôr 60 dní od ukončenia riešenia projektu. K záverečnej hodnotiacej správe dvojročných projektov je potrebné doložiť dva oponentské posudky. K hodnotiacim správam jednoročných projektov je potrebné doložiť jeden oponentský posudok. Oponentov určí Rada UGA UMB. Na schválenie oponenta je potrebné získanie súhlasu nadpolovičnej väčšiny stálych členov Rady UGA UMB a súhlas zástupcu príslušnej oblasti výskumu, v rámci ktorej sa projektový zámer podáva.

  Ukončené projekty sa hodnotia z hľadiska splnenia vedeckých cieľov, metodickej prepracovanosti, prínosu pre prax, originality a kvality výsledkov a publikácií, ako aj efektívnosti využitia finančných prostriedkov. Súčasťou záverečnej správy sú aj kópie publikovaných výstupov a vyúčtovanie pridelených finančných prostriedkov.

  Plnenie cieľov projektov sa hodnotí tromi stupňami:

  a) vynikajúci,

  b) vyhovel,

  c) nevyhovel.

  Po vyhodnotení výsledkov projektu bude zodpovednému riešiteľovi projektu vystavený certifikát s hodnotením projektu podpísaný predsedom Rady UGA UMB.

  Nevyhovujúce hodnotenie grantovej úlohy má za následok vyradenie riešiteľa z možnosti uchádzať sa o grant v rámci ďalšej výzvy.

  [1] Pozn.: Do daného obdobia sa nezapočítava materská alebo rodičovská dovolenka žiadateľa.

  Kontaktná osoba:

  prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

  prof. PhDr. Peter Terem, PhD.prorektor pre vedu a výskum

  Telefón 048/446 1122, 1923   +421 910 796 888E-mailpeter.terem@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum