Cena rektora UMB

CENA REKTORA
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

ZÁSADY

na udelenie Ceny rektora UMB za výnimočné dielo v oblasti

vedecko-pedagogickej a v oblasti umenia

 

 

 1. Cena rektora Univerzity Mateja Bela v oblasti vedy, výskumu a umenia je udeľovaná každoročne tvorivým pracovníkom UMB za významný prínos k vedeckému poznaniu za významnú učebnicu alebo za významné umelecké dielo, a to podľa typu práce:
  A – vedecká monografia;
  B – súbor vedeckých štúdií;
  C – vysokoškolská učebnica, alebo stredoškolská učebnica s celoštátnou pôsobnosťou;
  D – patent alebo iný významný výstup pre prax (napr. učebná pomôcka);
  E – umelecké dielo.
 2. Cenu rektora UMB každoročne udeľuje rektor UMB na otvorení akademického roka, na zasadnutí Vedeckej rady UMB alebo pri inej vhodnej príležitosti, a to na základe návrhov podaných uchádzačmi z radov vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov univerzity. Rektorovi UMB predkladá návrh na ocenenie prorektor pre vedu po odbornom posúdení návrhov.
 3. Spôsob predkladania prihlášok, miesto a dátum uzávierky musia byť s predstihom najmenej 30 dní pred dňom uzávierky zverejnené takým spôsobom, aby k týmto informáciám mal prístup každý člen akademickej obce UMB.
 4. Pracovník UMB predloží publikáciu alebo umelecké dielo, s ktorým sa uchádza o udelenie ceny, prodekanovi pre vedu príslušnej fakulty. Po zozbieraní navrhnutých prác a ich posúdení prodekan pre vedu predloží navrhnuté práce prorektorovi pre vedu.

  Predkladaná práca musí spĺňať tieto kritériá:
  a) možno jednoznačne preukázať podiel uchádzača na práci; 
  b) práca bola vytvorená najviac 5 rokov pred uzávierkou súťaže, pričom ide o ukončenú prácu.

  Nepublikované práce, resp. výsledky aplikovaného výskumu, ktoré neboli realizované v praxi, nebudú brané do úvahy.

  Okrem vedeckej práce (diela) uchádzač do súťaže predloží krátky profesionálny životopis a zoznam 5 najvýznamnejších výstupov, príp. iné materiály dokladujúce hodnotu predkladanej práce/ diela.

  Dielo prihlásené do súťaže o Cenu rektora sa uchádzačovi nevracia a po skončení súťaže bude uložené v Univerzitnej knižnici UMB.
 5. Za tú istú vedeckú prácu (umelecké dielo) možno získať cenu len raz. Ten istý uchádzač však môže byť za rôzne práce ocenený viackrát. V niektorej kategórii je možné udeliť aj viac cien, resp. cenu neudeliť.

Prerokované v GR UMB dňa 9. 4. 2015.