Habilitačné a inauguračné konania UMB

Zverejňovanie informácií v zmysle § 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 ods. 14, § 3, § 5 ods. 10 a § 7 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.