Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  LEPŠIA DOPRAVA = LEPŠIE OVZDUŠIE

  LEPŠIA DOPRAVA = LEPŠIE OVZDUŠIE

  Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je znečistenie ovzdušia najväčším environmentálnym rizikom pre zdravie v Európskej únii. Každý rok v EÚ spôsobí približne 400 000 predčasných úmrtí a sú vynakladané stovky miliárd eur na externých nákladoch súvisiacich so zdravím. Exponovaní sú najmä ľudia v mestských oblastiach. Jemné prachové častice, oxidy dusíka a prízemný ozón sú látky znečisťujúce ovzdušie zodpovedné za väčšinu týchto skorých úmrtí.

  K znečisteniu ovzdušia dochádza, keď sa do atmosféry uvoľňujú plyny, prachové častice a dym, čo je škodlivé pre ľudí, infraštruktúru a životné prostredie. Svetová zdravotnícka organizácia  klasifikuje znečistenie ovzdušia ako najväčšie environmentálne riziko pre zdravie v Európe. V EÚ spôsobuje znečistenie ovzdušia v priemere viac ako 1 000 predčasných úmrtí každý deň, čo je viac ako 10-násobok počtu úmrtí pri dopravných nehodách.Stratené roky zdravého života v niektorých členských štátoch EÚ sú podobné krajinám často spájaným s nízkou kvalitou ovzdušia, ako sú Čína a India. V roku 2013 Komisia EÚ odhadla celkové externé náklady na znečistenie ovzdušia súvisiace so zdravím na 330 až 940 miliárd EUR ročne.

  Podľa Európskej environmentálnej agentúry bola v roku 2015 približne jedna štvrtina Európanov žijúcich v mestských oblastiach vystavená úrovniam znečisťujúcich ovzdušie, ktoré prekračovali niektoré normy EÚ pre kvalitu ovzdušia, a až 96 % občanov EÚ žijúcich v mestských oblastiach bolo vystavených úrovniam znečisťujúcich látok v ovzduší. Svetová zdravotnícka organizácia ich označuje ako zdraviu škodlivé.Znečistenie ovzdušia má tendenciu postihovať obyvateľov miest viac ako obyvateľov vidieckych oblastí, pretože hustota ľudí žijúcich v mestách spôsobuje, že látky znečisťujúce ovzdušie sa uvoľňujú vo väčšom rozsahu (napríklad z cestnej dopravy) a rozptyl je v mestách ťažší ako na vidieku.

  Spoločnosť YouGov, venujúca sa verejnej mienke, urobila v máji 2020 prieskum na vzorke 7 545 Európanov z 6 krajín (Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Spojené kráľovstvo) s cieľom zistiť názory obyvateľov miest na zlepšenie kvality ovzdušia. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že väčšina opýtaných Európanov žijúcich v mestách požaduje od zodpovedných orgánov opatrenia na zamedzenie znečistenia ovzdušia z cestnej dopravy. Tri štvrtiny opýtaných súhlasilo s požiadavkou na lepšie využitie verejných priestorov v záujme peších, cyklistov či hromadnej dopravy. Dve tretiny opýtaných, ktorí aktívne využívajú automobil ako primárny dopravný prostriedok prekvapivo súhlasilo s prijatím reštrikčných opatrení v záujme ochrany zdravia, teda zamedzení vjazdu vozidiel do určitých častí mesta.

  Rešpektovanie zákona o cestnej premávke a Všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest upravuje možnosti parkovania osobných automobilov. O ich rešpektovanie sa má starať relevantná inštitúcia, najčastejšie mestská polícia. Automobilová doprava so sebou neprináša len zhoršovanie kvality ovzdušia a zvýšenú hlučnosť. S prevádzkou automobilu je spojená aj produkcia nebezpečných látok, pevných, kvapalných, či plynných. Jedným z negatívnych javov je aj vyhadzovanie drobných odpadov z idúcich vozidiel. Z prirodzenej údržby vzniká aj veľkoobjemový odpad, s ktorým občania často nevedia správne nakladať.

  Realizovanie prvkov bezpečnostnej infraštruktúry pre chodcov, musí byť prevedené profesionálne a čo najvyhovujúcejšie pre všetkých príslušníkov zraniteľných, či ohrozených skupín. Kvalita povrchov, ich prevedenie a údržba je na pleciach vlastníka. Najčastejšie je to mesto či obec.  Dlhoročné zanedbávanie údržby prináša so sebou zvýšené náklady na opravy a znižovanie štandardu pre užívateľa. Pri preberaní prác je dôležité, aby bol za ne zodpovedný relevantne vyškolený a profesne zdatný pracovník. Pešia chôdza na upravených a udržiavaných komunikáciách je príležitosťou na rozvoj všetkých zmyslov. Musí byť hlavne bezpečná.

  Jednotlivé samosprávy si uvedomujú dôležitosť kvalitných povrchov a infraštruktúry pre chodcov. Časová a finančná náročnosť je neodškriepiteľná. Zároveň je ťažké obstarať kvalitných remeselníkov. Realizácia chodníkov musí byť profesionálne navrhnutá a nemôže ohrozovať už existujúce ekostabilizačné prvky. Napríklad, zásah do koreňového systému drevín rastúcich v blízkosti realizovanej infraštruktúry. 

  Zdieľanie komunikácii korčuliarmi, cyklistami, bežcami a chodcami si vyžaduje ohľaduplnosť všetkých zúčastnených. Samotná realizácia infraštruktúry pre peších, či cyklistov nestačí. Dôležitá je aj ich údržba a starostlivosť o ne. Bezbariérové prístupy neuľahčujú život len cyklistom, ale aj rodičom s detskými kočíkmi a v neposlednom rade ľuďom so zníženou schopnosťou pohybu. Kvalitné povrchy, príjemné prostredie a realizácia, motivuje občanov pre ohľaduplné a zodpovedné správanie. Absencia cykloinfraštruktúry núti ľudí porušovať zákony a pravidlá. Napriek mnohým problémom, cestovanie verejnou dopravou je najlepší spôsob ako znižovať podiel automobilovej dopravy, a tým zlepšovanie kvality ovzdušia a životného prostredia. Nečakané prekážky ako napr. pohodené kolobežky, uvoľnená dlažba či jamy sú problémy, ktorých odstránenie, či usmernenie nestojí veľa času a ich dosah je naozaj viditeľný.

  Prechádzky mestom, presuny do práce, školy, na nákup, za kultúrou je naozajstný zážitok, ktorý môže prerásť až do fenoménu zvaného „flanér“. Všetky komunikačné línie/trasy/koridory by mali pôsobiť upravene a byť bezpečné, nakoľko aj malá zmena sa počíta a je viditeľná.

  Klíma sa mení a kvalita ovzdušia je zlá. Robíme to pre nás a naše deti.

  Diskusia k danej téme:

  Bez debaty ale ostáva, že bezpečnosť najzraniteľnejších je prvoradá. 

  Cyklistika prospieva telu aj duši.

  -              Aké problémy vnímate pri Vašej ceste do školy?

  -              Čo by Vás dokázalo motivovať, aby ste prehodnotili cestu autom?

  Mestská cyklistika je plnohodnotným doplnením kvalitného spôsobu prepravy.

  -              Využili by ste možnosť požičovne „mestských bicyklov“

  V špecifických lokalitách je dôležitý individuálny prístup pri úprave povrchov.

  -              Po akom povrchu sa Vám pohybuje najlepšie? Viete si predstaviť analýzu povrchov z hľadiska prašnosti, priepustnosti vody, šmykľavosti... a využitia týchto poznatkov pri vedeckom výskume?

  Bezpečnosť, čistota, intuitívnosť a prehľadnosť, sú nevyhnutnou súčasťou motivácie ľudí na používanie verejnej dopravy.

  -              Všímate si svoje okolie?

  -              Ako na Vás vplýva?

  -              Myslíte, že starostlivosť o verejné priestory je len v gescii mesta?

  -              Máte databázu fotiek pozitívnych a negatívnych skúseností z dopravy?

  Realizácia prvkov pre osoby so špeciálnymi potrebami musí byť prevedená profesionálne a o jej stav sa musí starať zodpovedná osoba.

  -              Myslíte si, že je naša spoločnosť dostatočne inkluzívna?

  -              A čo naše mestá?

   

  Autor: Ladislav Bíro, BBSK

   

  Informácia o organizácii:

  Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Napriek niektorým zlepšeniam dosiahnutým v posledných rokoch je situácia stále neuspokojivá. Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z opatrení prijatých na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku a je priamou odpoveďou na výzvu Európskej komisie. Hlavným zámerom projektu je podpora efektívneho riadenia kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia a znížiť vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie – semafor ovzdušia

   

  LEPŠIA DOPRAVA = LEPŠIE OVZDUŠIE