Ruský jazyk pre mierne pokročilých

Ruský jazyk pre mierne pokročilých
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 24 hodín

Cieľ kurzu

Získanie rozšírených jazykových znalostí a zručností, ich upevnenie a rozvíjanie.

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým, ktorí sú na mierne pokročilej úrovni a potrebujú ovládať aktívne ruský jazyk v písomnej a hlavne v ústnej forme.

Obsah kurzu

  • cestovanie,
  • stravovanie,
  • šport,
  • obchody a nakupovanie,
  • história cárskeho Ruska,
  • konverzačné témy podľa výberu účastníkov kurzu

Tematické okruhy je možné pozmeniť alebo doplniť po dohode s frekventantmi.

Metódy vzdelávania

Tradičné metódy výučby zamerané na čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie. Dôraz je kladený na priamu metódu (konverzáciu).

 

Miesto konania

Rektorát UMB, Národná 12, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Profil absolventa

Absolvent bude ovládať ruštinu na úrovní B1-B2, dokáže komunikovať ústne aj písomne a bude pripravený na ďalšie zdokonaľovanie sa v ruskom jazyku.

Lektor/ka

  • Oľga Švarcbacherová – výučbe ruského jazyka sa venuje od roku 2006, organizuje poznávacie zájazdy do Ruska a sprevádza účastníkov kurzu ruského jazyka do Petrohradu (Sankt-Peterburgu).