Praktická slovenčina v pracovnej sfére

  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 8 hodín

Kurz je zameraný na používanie spisovného slovenského jazyka v písanej komunikácii. Po jeho absolvovaní získate istotu pri posudzovaní pravopisnej stránky textov. Priestor bude venovaný analýze textov zúčastnených osôb s cieľom zdokonaliť ich písaný prejav.

Obsah

  • kodifikačné príručky
  • interpunkcia
  • formulácia e-mailu
  • písanie veľkých písmen
  • časté problémy pri písaní textov
  • dynamické javy v slovenčine

Cieľová skupina

Všetci, ktorí si chcú zlepšiť používanie spisovného slovenského jazyka v písanej komunikácii.

Metódy vzdelávania

diskusia, cvičenia

Lektorka

Mgr. Lujza Urbancová, PhD. – je vysokoškolská učiteľka. Pôsobí na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. V pedagogickej oblasti sa venuje syntaktickej rovine jazykového systému, vzťahu jazyka a rodu, ako aj sociolingvistickému pohľadu na súčasný jazyk. S jej pedagogickou špecializáciou súvisí aj činnosť jazykovej korektorky monografií, zborníkov či iných textov.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Kontakt

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz