Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


MS Excel II.

MS Excel II.
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cieľ: Cieľom kurzu je využívať efektívnym spôsobom nástroje programu MS Excel na zjednodušenie a urýchlenie práce v programe. Oboznámiť sa s rozšírenými možnosťami vytvárania a upravovania údajov v tabuľke, s pokročilým používaním vzorcov a funkcií, tvorbou grafov, spracovávaním zoznamov a databáz, s prácou s kontingenčnou tabuľkou a tvorbou formulárov.
 • Cieľová skupina: Kurz je určený používateľom, ktorí majú skúsenosti s programom MS Excel, využívajú vzorce a poznajú základné funkcie, jednoduché možnosti formátovania údajov, poznajú základné činnosti pri tvorbe grafov a tlači dokumentov.
 • Obsah: 
  • Rozšírené možnosti formátovania, podmienené formátovanie, overovanie údajov. Prepojenie hárkov a zošitov.
  • Rôzne spôsoby kopírovania, vytváranie radov.
  • Vzorce a funkcie: zložitejšie výpočty, pomenovanie buniek a oblastí, vybrané funkcie: logické, textové, dátumové, vyhľadávacie. Vkladanie a úprava vnorených funkcií.
  • Spracovanie zoznamov a databáz: zoradenie, filtrovanie, medzisúčty, databázové funkcie.
  • Zabezpečenie zošitu a hárku.
  • Pokročilá práca s úpravou grafov.
  • Kontingenčné tabuľky a grafy.
  • Tvorba a úprava formulárov..
 • Metódy: seminár v e-learningovej forme vzdelávania
 • Lektorka: RNDr. Katarína Sebínová, PhD. 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
 • Prihláška

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici