MS Excel I.

MS Excel I.
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 12 hodín
 • Cieľ: Oboznámiť sa s prostredím MS Excelu a so základnými nástrojmi MS Excelu.
 • Cieľová skupina: Kurz je určený používateľom, ktorí majú s MS Excelom minimálne skúsenosti, prípadne s programom dlho nepracovali a majú záujem si obnoviť základné znalosti a vytvoriť si základ pre jeho využívanie v každodennej praxi.
 • Obsah: 
  • Popis prostredia MS Excel, nastavenia základných volieb v programe.
  • Základné pojmy a činnosti: zošit, hárok, stĺpec, riadok, bunka.
  • Typy údajov, ich vkladanie a úprava.
  • Kopírovanie, presúvanie, vymazávanie.
  • Formátovanie údajov.
  • Vzorce a funkcie: princíp výpočtov, kopírovanie vzorcov, absolútne a relatívne adresovanie, základné funkcie (súčet, priemer, maximum, minimum, počet buniek, logická funkcia IF).
  • Práca s rozsiahlymi údajmi: zobrazenie, zoradenie, filter.
  • Tvorba a úprava grafov.
  • Príprava výstupov a tlač.
 • Metódy: seminár v e-learningovej forme vzdelávania
 • Profil absolventa: Absolvent kurzu bude vedieť samostatne vytvoriť a upraviť jednoduché tabuľky v programe MS Excel, použiť v nich základné vzorce a funkcie, zobraziť a upraviť údaje v grafe, pripraviť tabuľku na vytlačenie.
 • Lektorka: RNDr. Katarína Sebínová, PhD. 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
 • Prihláška