Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Praktická slovenčina v pracovnej sfére II.

Praktická slovenčina v pracovnej sfére II.

Pokračovanie kurzu o používaní spisovného jazyka v písanej komunikácii. Pozornosť je venovaná predovšetkým interpunkčným javom a takým oblastiam zo sféry používania spisovného jazyka, ktoré sú bežne považované za problematické, resp. diskutabilné. Počas absolvovania kurzu získate odpovede na otázky o súčasnom spisovnom jazyku. 

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 8 hodín
 • Cieľ: Kurz je zameraný na používanie spisovného slovenského jazyka v písanej komunikácii. Priestor bude venovaný analýze textov zúčastnených osôb s cieľom zdokonaliť ich písaný prejav.
 • Cieľová skupina: Všetci, ktorí si chcú zlepšiť používanie spisovného slovenského jazyka v písanej komunikácii.
 • Obsah: 
  • interpunkcia – písanie čiarky v zloženom súvetí;
  • tabuľky v texte, úprava textu v prezentácii;
  • obsahová a formálna stránka pozvánky, plagátu či inej informácie pre verejnosť;
  • pragmatická stránka textov;
  • rodovo vyvážená slovenčina.
 • Metódy: diskusia, cvičenia
 • Profil absolventa: Po jeho absolvovaní získate istotu pri posudzovaní pravopisnej stránky textov.
 • Lektorka: Mgr. Lujza Urbancová, PhD. 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici