Nemecký jazyk pre začiatočníkov

Nemecký jazyk pre začiatočníkov
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 24 hodín
 • Cieľ: Získať základné kompetencie (porozumenie jednoduchého písaného textu, základná ústna produkcia a komunikácia s tematikou bežného života.
 • Cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UMB
 • Obsah: predstavenie sa (základné informácie o sebe, svojom zamestnaní, záujmoch), tematické okruhy pre „prežitie"
 • Metódy: prezenčná forma
 • Profil absolventa: Dokáže porozumieť jednoduchému písanému textu (nápisy, pokyny, krátke správy, atď.), porozumieť jednoduchým informáciám, vyjadriť základné informácie o sebe a odpovedať na jednoduché otázky.
 • Lektorka: Mgr. Viera Krešáková, PhD. 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška