Konverzácie vo francúzskom jazyku

Konverzácie vo francúzskom jazyku
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 24 hodín
 • Cieľ: Rozvinúť schopnosť rozumieť hovorenému aj písanému prejavu (monologickému, dialogickému) a rozvíjať plynulosť a presnosť komunikačnej kompetencie.

Obsah: 

  • francúzsky jazyk pre akademické potreby,
  • diskusie o aktuálnych témach,
  • tematické okruhy podľa požiadaviek účastníkov.
 • Metódy: Prezenčná forma na základe autentických dokumentov (audio,video, print): výmena informácií; vyjadrenie názoru; diskusia; analýza, syntéza, atď.
 • Profil absolventa: Dokáže rozumieť prečítanému a vypočutému textu, podať informácie a vlastné stanovisko, dokáže bez veľkých zábran podrobnejšie komunikovať na témy bežného života a svojho odborného zamerania (v akademickom prostredí).
 • Lektorka: doc. PhDr. Elena Baranová
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška