Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Konverzácie v anglickom jazyku

Konverzácie v anglickom jazyku
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 20 hodín
 • Cieľ: Hlavným cieľom kurzu je aktívne udržiavať, zlepšiť a rozvíjať komunikáciu v angličtine v akademickom prostredí. Účastníci nadobudnú väčšiu istotu a pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, porozumenie informácií z vypočutého prejavu.
 • Cieľová skupina: Vysokoškolskí učitelia, doktorandi, výskumní pracovníci. Jazyková úroveň angličtiny účastníkov je A2, B1 alebo B2.
 • Obsah: Tematické okruhy 
  • Writing emails – how to write an email
  • On the phone – responding the problems
  • Lectures in English, powerpoint presentations – non verbal, verbal communication
  • Education system - comparing
  • Meetings – language of meetings, argumentation, effective meetings
  • My workplace – organizational structure of an institution
  • Work motivation – motivational theories
  • Socializing – how to start up a conversation, small talk
  • Common mistakes in writing (Slovak – English)
  • Peer reviewing
  • Finding the research topic
  • Language of a research paper
  • Academic and professional language
  • Presenting your research
 • Metódy: Práca vo dvojici, diskusia, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov. Kurz je možné prispôsobiť potrebám účastníkov.
 • Profil absolventa: Absolvent kurzu si zopakuje, zaktívni a zdokonalí plynulú konverzáciu v angličtine s partnermi v akademickom prostredí.
 • Lektorka: PaedDr. Marta Valihorová, PhD. 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici