Európske jazyky – ako porozumieť cudzím jazykom bez učenia sa

Európske jazyky – ako porozumieť cudzím jazykom bez učenia sa

Kurz prebieha kombinovanou formou prezenčne a dištančne s podporou systému MOODLE. Kurz je rozdelený do piatich nadväzujúcich a zároveň nezávislých modulov. Komplexný pohľad a vyššiu úroveň porozumenia cudzím jazykom získa účastník po absolvovaní celého kurzu. Odporúčame navštíviť minimálne tri moduly.

 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah:  5 modulový 30 hodinový kurz
 • Cieľ: Hlavným cieľom kurzu je získať prehľad o štruktúre a systémoch európskych jazykov a osvojiť si postupy, vďaka ktorým je možné bez predchádzajúceho hĺbkového štúdia cudzieho jazyka porozumieť inojazyčnému písanému textu.
 • Cieľová skupina: Kurz je určený tým, ktorí „nemajú hlavu na jazyky", no chcú zlepšiť svoje šance komunikovať a porozumieť, a rovnako aj tým, ktorí sa chcú naučiť samostatne získavať informácie z cudzojazyčných zdrojov, aby rozšírili svoj vlastný rozhľad či zvýšili konkurencieschopnosť svojej firmy.
 • Obsah: Názvy a tematické okruhy modulov 
  • Modul I. Ako sa to píše a ako to znie - Systémy hlások a písiem používané v Európe. Ako si písmená a hlásky zodpovedajú v rôznych jazykoch? Čo nám prezrádzajú diakritické znamienka a zvláštne znaky? Typológia európskych jazykov s dôrazom na slovanskú, románsku a germánsku jazykovú skupinu.
  • Modul II. Štruktúra slov - Podobnosti a rozdiely v gramatických systémoch európskych jazykov. Plnovýznamové a pomocné slová, predpony a prípony, gramatické kategórie, slovné druhy.
  • Modul III. Poriadok slov vo vete - Kde je slovo vo vete umiestnené? Ako je zorganizovaná veta v jednotlivých jazykoch? Čím sa začína a končí? Ako môže slovosled a stavba vety pomôcť odhadnúť jej význam?
  • Modul IV. Od nezrozumiteľného k zrozumiteľnému - Návody na identifikáciu zrozumiteľných a odvodzovanie významu nezrozumiteľných slov, keď textu nerozumieme. Ako nájsť pomocné slová v jazyku, ktorý ovládame?
  • Modul V. Kontakty a prieniky jazykov -  Návrat k typológii európskych jazykov. Historická gramatika a vývin európskych jazykov. Miešanie kódov. Internacionalizmy, výpožičky, termíny, neologizmy, obrazné pomenovania.
 • Metódy: Workshopy zamerané na čítanie s porozumením založené na mobilizovaní vedomostí účastníkov o svojom materinskom jazyku a doteraz získaných poznatkoch o cudzích jazykoch s využitím metódy interkomprehenzie.
 • Profil absolventa: Absolvent kurzu je schopný globálne porozumieť písanému textu vo vybraných cudzích (slovanských, románskych a germánskych) jazykoch, vyhľadať a porovnať kľúčové informácie v textoch rozličného zamerania (ekonomika, politika, veda, kultúra) z rôznych zdrojov.
 • Lektori: 
  • doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
  • prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
  • Mgr. Viera Krešáková, PhD.
  • Mgr. Janka Kubeková, PhD.

  Lektorský tím sa skladá z odborníkov na všeobecnú jazykovedu, vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrnu komunikáciu, preklad a tlmočenie, odborný jazyk aj na vývin jazykov.

 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška