Anglický jazyk pre začiatočníkov

Anglický jazyk pre začiatočníkov
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 24 hodín
  • Cieľová skupina: Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UMB.
  • Lektorka: Mgr. Milena Štulrajterová, PhD. 
  • Profil absolventa: Absolventi získajú schopnosť samostatne používať v komunikácii základné jazykové vedomosti. Zvládnu počúvanie s porozumením aj jednoduchú ústnu a písomnú komunikáciu v bežných zosobnených životných situáciách. Osvoja si zrozumiteľnú výslovnosť a intonáciu. Kurz je predpokladom a motiváciou ďalšieho rozvoja rečových zručností.
  • Doklad o ukončení: osvedčenie
  • Miesto konania: Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
  • Prihláška