Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Administratívna angličtina

Administratívna angličtina
 • Termín konania: podľa záujmu
 • Rozsah: 20 hodín
 • Cieľ: Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku pri vybavovaní bežných administratívnych činností písomnou a ústnou formou. Účastníci si rozšíria slovnú zásobu, nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, porozumenie informácií z vypočutého prejavu a naučia sa základy administratívnej korešpondencie (e-mail, rôzne druhy písomností).
 • Cieľová skupina: Nepedagogickí zamestnanci VŠ a SŠ, administratívni pracovníci súkromných firiem a organizácii štátnej a verejnej správy. Jazyková úroveň angličtiny účastníkov je A2, B1 alebo B2.
 • Obsah: Tematické okruhy
  • Gramatické javy v praxi, slovná zásoba z administratívy
  • Vybavovanie bežnej korešpondencie (písanie e-mailov, žiadosti, sťažnosti, objednávky)
  • Telefonická komunikácia so zameraním na riešenie bežnej administratívnej agendy
  • Prezentácia projektu, produktu (vlastné prezentovanie)
  • Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu, návrhu riešení
 • Metódy: Komunikácia vo dvojici, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov. Kurz je možné prispôsobiť potrebám účastníkov.
 • Profil absolventa: Absolvent kurzu si zdokonalí komunikáciu v anglickom jazyku a dokáže vybavovať bežné administratívne úkony so zahraničnými partnermi a kolegami.
 • Lektorka: PaedDr. Marta Valihorová, PhD. 
 • Doklad o ukončení: osvedčenie
 • Miesto konania: Rektorát UMB, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Prihláška

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici