Európske jazyky - ako porozumieť cudzím jazykom bez učenia sa

Európske jazyky - ako porozumieť cudzím jazykom bez učenia sa
 • Rozsah kurzu:  5 modulový 30 hodinový kurz
 • Termíny konania: podľa záujmu

Kurz prebieha kombinovanou formou prezenčne a dištančne s podporou systému MOODLE. Kurz je rozdelený do piatich nadväzujúcich a zároveň nezávislých modulov. Komplexný pohľad a vyššiu úroveň porozumenia cudzím jazykom získa účastník po absolvovaní celého kurzu. Odporúčame navštíviť minimálne tri moduly.

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je získať prehľad o štruktúre a systémoch európskych jazykov a osvojiť si postupy, vďaka ktorým je možné bez predchádzajúceho hĺbkového štúdia cudzieho jazyka porozumieť inojazyčnému písanému textu.

Cieľová skupina

Kurz je určený tým, ktorí „nemajú hlavu na jazyky“, no chcú zlepšiť svoje šance komunikovať a porozumieť, a rovnako aj tým, ktorí sa chcú naučiť samostatne získavať informácie z cudzojazyčných zdrojov, aby rozšírili svoj vlastný rozhľad či zvýšili konkurencieschopnosť svojej firmy.

Názvy a tematické okruhy modulov:

 • Modul I. Ako sa to píše a ako to znie - Systémy hlások a písiem používané v Európe. Ako si písmená a hlásky zodpovedajú v rôznych jazykoch? Čo nám prezrádzajú diakritické znamienka a zvláštne znaky? Typológia európskych jazykov s dôrazom na slovanskú, románsku a germánsku jazykovú skupinu.
 • Modul II. Štruktúra slov - Podobnosti a rozdiely v gramatických systémoch európskych jazykov. Plnovýznamové a pomocné slová, predpony a prípony, gramatické kategórie, slovné druhy.
 • Modul III. Poriadok slov vo vete - Kde je slovo vo vete umiestnené? Ako je zorganizovaná veta v jednotlivých jazykoch? Čím sa začína a končí? Ako môže slovosled a stavba vety pomôcť odhadnúť jej význam?
 • Modul IV. Od nezrozumiteľného k zrozumiteľnému - Návody na identifikáciu zrozumiteľných a odvodzovanie významu nezrozumiteľných slov, keď textu nerozumieme. Ako nájsť pomocné slová v jazyku, ktorý ovládame?
 • Modul V. Kontakty a prieniky jazykov -  Návrat k typológii európskych jazykov. Historická gramatika a vývin európskych jazykov. Miešanie kódov. Internacionalizmy, výpožičky, termíny, neologizmy, obrazné pomenovania.

Metódy vzdelávania

Workshopy zamerané na čítanie s porozumením založené na mobilizovaní vedomostí účastníkov o svojom materinskom jazyku a doteraz získaných poznatkoch o cudzích jazykoch s využitím metódy interkomprehenzie. 

Profil absolventa

Absolvent kurzu je schopný globálne porozumieť písanému textu vo vybraných cudzích (slovanských, románskych a germánskych) jazykoch, vyhľadať a porovnať kľúčové informácie v textoch rozličného zamerania (ekonomika, politika, veda, kultúra) z rôznych zdrojov.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Lektor/ka

 • doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
 • prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
 • Mgr. Viera Krešáková, PhD.
 • Mgr. Janka Kubeková, PhD.

Lektorský tím sa skladá z odborníkov na všeobecnú jazykovedu, vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrnu komunikáciu, preklad a tlmočenie, odborný jazyk aj na vývin jazykov.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz