Anglický jazyk pre začiatočníkov

Anglický jazyk pre začiatočníkov
  • Začiatok kurzu: február 2020
  • Čas konania: v poobedňajších hodinách, 1x 2 h týždenne
  • Miesto konania: Rektorát (v prípade potreby prispôsobené účastníkom vzdelávania)
  • Rozsah: 24 hodín
  • Cieľová skupina: pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci UMB
  • Absolventi získajú schopnosť samostatne používať v komunikácii základné jazykové vedomosti. Zvládnu počúvanie s porozumením aj jednoduchú ústnu a písomnú komunikáciu v bežných zosobnených životných situáciách. Osvoja si zrozumiteľnú výslovnosť a intonáciu. Kurz je predpokladom a motiváciou ďalšieho rozvoja rečových zručností.
  • Lektorka: Mgr. Milena Štulrajterová, PhD. – skúsená odborníčka, ktorá rada učí rôzne vekové skupiny od začiatočníkov po pokročilých. Teoretické vedomosti aplikuje v pedagogickej praxi podľa potrieb svojich klientov. Dôraz kladie na pestrosť, príjemnú komunikáciu a spoluprácu.
  • Prihláška na kurz