Administratívna angličtina

Administratívna angličtina
  • Termín konania: podľa záujmu
  • Rozsah: 20 hodín

Cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je zlepšiť a rozvíjať komunikáciu v anglickom jazyku pri vybavovaní bežných administratívnych činností písomnou a ústnou formou. Účastníci si rozšíria slovnú zásobu,  nadobudnú väčšiu istotu pri používaní anglického jazyka – zlepšia si plynulosť ústneho prejavu, porozumenie informácií z vypočutého prejavu a naučia sa základy administratívnej korešpondencie (e-mail, rôzne druhy písomností).

Cieľová skupina

Nepedagogickí zamestnanci VŠ a SŠ, administratívni pracovníci súkromných firiem a organizácii štátnej a verejnej správy. Jazyková úroveň angličtiny účastníkov je A2, B1 alebo B2.

Tematické okruhy

  • Gramatické javy v praxi, slovná zásoba z administratívy
  • Vybavovanie bežnej korešpondencie (písanie e-mailov, žiadosti, sťažnosti, objednávky)
  • Telefonická komunikácia so zameraním na riešenie bežnej administratívnej agendy
  • Prezentácia projektu, produktu (vlastné prezentovanie)
  • Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu, návrhu riešení

Profil absolventa

Absolvent kurzu si zdokonalí komunikáciu v anglickom jazyku a dokáže vybavovať bežné administratívne úkony so zahraničnými partnermi a kolegami.

Metódy vzdelávania

Komunikácia vo dvojici, skupinová práca, rolové hry, brainstorming, úlohy spojené s riešením problémov. Kurz je možné prispôsobiť potrebám účastníkov.

Miesto konania

Nová budova EF UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica, prípadne podľa požiadaviek klienta.

Lektorka

  • PaedDr. Marta Valihorová, PhD. - vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu obchodnej komunikácie a taktiež sa venuje odborným prekladom. Má skúsenosti s výučbou anglického jazyka rôznych cieľových skupín dospelých.

Doklad o ukončení

Osvedčenie

Mgr. Petra Žaludová

Mgr. Petra Žaludováreferentka

Telefón 048/446 1118   +421 905 273 879E-mailpetra.zaludova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

Registrácia na kurz

Uchádzač o kurz sa môže prihlásiť na kurz prostredníctvom elektronickej formy prihlášky.

Prihláška na kurz