Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 financované z fondov Európskej únie od r. 2019

  • Vypracovanie žiadostí o NFP a súvisiacich verejných obstarávaní vrátane externého manažmentu
  • Telefonický alebo osobný prieskum a zber údajov v rámci výskumu socio-ekonomických prínosov neziskového sektora
  • Stavebný dozor pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského donmova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
  • Telefonický alebo osobný prieskum a zber údajov v rámci výskumu socio-ekonomických prínosov neziskového sektora
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie budovy Pedagogickej fakulty - Učebňový blok 1, Spojovací koridor, Učebňový blok 2, Prednáškové sály, ružová 13, Banská Bystrica
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie budovy Filozofickej fakulty UMB - Blok "J", Blok "K1", Blok "K2", Tajovského 51, Banská Bystrica