Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 financované z fondov Európskej únie

  • Vypracovanie žiadostí o NFP a súvisiacich verejných obstarávaní vrátane externého manažmentu