Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 financované z fondov Európskej únie

  • Vypracovanie žiadostí o NFP a súvisiacich verejných obstarávaní vrátane externého manažmentu
  • Telefonický alebo osobný prieskum a zber údajov v rámci výskumu socio-ekonomických prínosov neziskového sektora
  • Stavebný dozor pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského donmova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
  • Telefonický alebo osobný prieskum a zber údajov v rámci výskumu socio-ekonomických prínosov neziskového sektora