2014

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

 • 25786 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 207/2014 Zverejnené: 23.10.2014
  Oprava umelého a núdzového osvetlenia v priestoroch chodieb a schodísk v objekte SO2 na Filozofickej fakulte a Fakulte prírodných vied (FiF a FPV) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40, Banská Bystrica
 • 23493 - WYT Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 193/2014 Zverejnené: 3.10.2014
  Integrovaná technologická podpora odborných činností
 • 12457 - WYT Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 124/2014 Zverejnené: 27.6.2014
  Aplikačné programové vybavenie, platforma pre matematické výpočty a podporný software, podľa podkladov poskytnutých vo verenom obstarávaní
 • 9671 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 105/2014 Zverejnené: 2.6.2014
  Rekonštrukcia plynovej kotolne UMB v Banskej Bystrici, Komenského 20, Banská Bystrica - 1. etapa, rekonštrukcia teplej úžitkovej vody (TÚV)
 • 7624 - WYP Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 88/2014 Zverejnené: 7.5.2014
  Rekonštrukcia rozvodu pitnej a požiarnej vody objektov UMB na Tajovského 51, Banská Bystrica (vonkajší a vnútorný rozvod)
 • 4564 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 64/2014 Zverejnené: 1.4.2014
  Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných služieb hlasovej prevádzky pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Zrušenie postupu zadávania zákazky: 18783 - ZWS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 161/2014 Zverejnené: 19.8.2014
 • 3236 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 49/2014 Zverejnené: 11.3.2014
  Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok
 • 149 - WYS Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  VVO 4/2014 Zverejnené: 8.1.2014
  Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v objektoch UMB v B. Bystrici
 • Súťažné podklady - Revízie elektrických zariadení 2014 - viď Prílohy
  Otváranie časti ponuky "Ostatné" : 11.02.2014 12:00
  Otváranie časti ponuky "Kritériá" : 20.03.2014 9:00
  OZNAM z dňa 13.03.2014: Termín otvárania časti ponúk "Kritériá" sa zo stanoveného dátumu 20.03.2014 9:00 hod presúva na neurčito z dôvodu, že prebieha konanie o námietke. 

Malé zákazky podľa § 9 ods. 9

Oznamy o "malých zákazkách" podľa § 9 ods. 9 - viď prílohy

Plán VO 2014

Aktualizovaný plán VO 2014 k 12.09.2014 - viď Prílohy