Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Vyberáte si vysokú školu?

Vyberáte si vysokú školu?

Pravda; 58/2017; 10/03/2017; s.: 15,16,18,19,20,22; Zuzana Hlavačková ; Zaradenie: prihlášky na VŠVäčšina vysokých škôl uzavrela možnosť podať prihlášku na štúdium už 28. februára. Stále však zostáva dosť takých, kde sa ešte dá prihlásiť. Na čo sa oplatí pri výbere prihliadať?

Zuzana Hlavačková

Nie je ničím výnimočným, že prváci na vysokej škole po prvom ročníku menia odbor, snažia sa prestúpiť na inú fakultu alebo absolvujú prijímačky a odídu študovať na úplne inú univerzitu. Vo väčšine prípadov ide podľa študijnej poradkyne Anny Beňačkovej o zlý výber školy alebo o dôsledok toho, že študenta neprijali na vybraný odbor.

Mnoho študentov je v prvom ročníku sklamaných z toho, aké je štúdium nudné a príliš teoretické a škola nenaplnila ich očakávania. Vysokú školu preto treba vyberať s rozvahou, nie s emóciami," hovorí poradkyňa.

Pred podaním prihlášky nie je na škodu poriadne si prehliadnuť webovú stránku školy, a to nielen informácie o podaní prihlášky a prijímacích pohovoroch. Rozkliknite na stránkach vybranej fakulty rozvrhy seminárov a prednášok a ich náplň. Dozviete sa viac o obsahu a organizácii štúdia na danej škole. Ak vysoké školy o sebe poskytujú dostatok informácií, poukazuje to na otvorenosť. Školy, ktoré o sebe nedávajú na web takmer žiadne informácie, sú trochu podozrivé.

Pomôcť vám môžu aj rozhovory s ľuďmi, čo už na vybranej škole študujú. Povedia vám veci, ktoré v oficiálnych informáciách nenájdete. Dobré je preskúmať situáciu aj cez rôzne študentské fóra na internete alebo sa s niekým poradiť prostredníctvom sociálnych sietí, výsledkom určite budú dobre mierené rady študentov či absolventov.

Pokračovanie – s. 20

Dokončenie – s. 15

Do rozhodovania o konkrétnej škole môžete tiež zahrnúť jej ponuku mimo študijných a iných aktivít. Zistite si, aké škola poskytuje študentom ubytovanie a stravovanie. Je na škole zázemie pre rôzne športové aktivity? Poskytuje škola študentom prístup k počítačom a internetu? Ponúka zaujímavé voliteľné predmety?

Právo, ekonómia, medicína, pedagogika a ďalšie odbory možno študovať na univerzitách v rôznych mestách. Myslieť však treba na to, že každá škola sa môže odlišovať a zameriavať na niečo iné. Niekde kladú väčší dôraz na teóriu, na iných školách stojí v popredí prax. Na niektorých školách funguje medzinárodná spolupráca, študijné a výmenné pobyty. Prvým kritériom pri výbere školy by však malo byť reálne zhodnotenie vašich schopností a možností. Prihlášok môžete podať, koľko chcete, ale nezabudnite medzi prihlášky na uprednostňované odbory zaradiť aj prihlášku na takú školu, kde máte šancu byť skutočne prijatý. "Vždy treba počítať s možnosťou, že na prijímačkách na vysnívaný odbor neuspejete, a, naopak, na inej škole zažiarite alebo vás zoberú bez pohovorov," radí Beňačková. Na odbory ako právo a medicína sú šance na prijatie nižšie ako na technické odbory alebo niektoré humanitné smery. Podľa tohto kľúča sa vám určite podarí vybrať školu, na ktorú sa dostanete. Pri "náhradnej" škole budete musieť pravdepodobne zľaviť zo svojich nárokov, ale ten pocit, že vás isto vezmú, určite za to stojí.

Pozrite sa aj na to, koľko percent uchádzačov vami vybraný odbor prijíma, skúste si vyplniť vzorové testy. Nájdete ich na stránkach fakúlt alebo napríklad v rôznych internetových diskusiách starších študentov. Pamätajte aj na to, že ak sa chcete hlásiť na právo, medicínu a na architektúru, je pravdepodobné, že sa nestačíte poriadne pripraviť ani na jedny prijímacie skúšky. Skôr ako podáte prihlášky na rôznorodé odbory, rozmyslite si dobre, či sa dokážete naučiť také rozmanité množstvo informácií. Nemenej dôležité pri výbere je uvedomiť si, aké je uplatnenie absolventov konkrétneho odboru. Pred odoslaním prihlášky sa preto zaujímajte o možnosti uplatnenia v odbore. Vysokoškolský titul zo školy a z odboru s nízkym uplatnením absolventov vám v kariére veľmi nepomôže. Potrebné je premýšľať nielen nad tým, či vás škola bude baviť, ale aj nad tým, kde sa po jej skončení zamestnáte a koľko zarobíte. Dôležité je položiť si otázku: Čím chcem vlastne po vyštudovaní školy byť a uživí ma to? Študenti často prahnú po módnych odboroch, ako je kulturológia alebo filozofia. Ale koľko nových kulturológov alebo filozofov je na Slovensku každý rok potrebných?

Finančná stránka štúdia je takisto nezanedbateľná. Budete dochádzať a bývať s rodičmi či sa presťahujete do mesta, kde sa daná škola nachádza? Skúste si náklady vopred aspoň predbežne prepočítať. Dochádzanie totiž môže byť lacnejšie, na druhej strane však stratíte veľa času. Bývanie v študentskom byte či na internáte môže byť síce drahšie, potrebné financie si však môžete privyrobiť na brigádach. Nezabudnite, že z rozpočtu na štúdium to nie sú len peniaze za bývanie, ale aj cestovné, náklady na stravovanie, poplatky za učebnice a podobne. Konečný výber konkrétnej školy však závisí predovšetkým od programu, ktorý chcete študovať, teda od toho, či ho daná škola ponúka. Ďalší výber môžete smerovať dvojakým spôsobom. Buď najprv zvolíte školu podľa globálneho zamerania a budete ďalej zisťovať, aké má fakulty, alebo viete, akú fakultu chcete študovať a budete vyberať školy, ktoré danú fakultu majú. Voľba študijného programu ovplyvní to, aké predmety budete študovať. Odpovedať si treba na niekoľko zásadných otázok: Aké študijné programy je možné študovať? Aké programy možno študovať na konkrétnej škole alebo fakulte? Na ktorých školách alebo fakultách môžem študovať konkrétny program? Študijný program vyberajte predovšetkým s ohľadom na obsah programu, študované predmety, dĺžku štúdia, možnosť budúceho uplatnenia v praxi, možnosti nadväzujúceho štúdia, ale aj na to čo vás baví, a v akom povolaní sa budete v budúcnosti cítiť dobre.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Ako a kde ešte možno podať prihlášku

- Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou alebo vysokou školou. Na školy s talentovými skúškami sa prihlášky podávali už od novembra. Na väčšine vysokých škôl sa prihláška podávala v štandardnom termíne vo februári až máji. Niektoré fakulty prijímajú prihlášky ešte dodatočne v mesiacoch jún až september. Podrobné informácie poskytnú študijné oddelenia a internetové stránky jednotlivých fakúlt a vysokých škôl. Na týchto stránkach sú publikované pokyny na vypĺňanie elektronickej a papierovej prihlášky, aký je poplatok za prijímacie konanie, spôsob dokladovania platby, požadované prílohy prihlášky a termíny prijímacích skúšok. Termín prihlášky závisí od konkrétnej fakulty a študijného programu.
- Uchádzač sa prihlasuje na vysokoškolské štúdium 1. stupňa a 1. a 2. stupňa spojeného do jedného celku vyplnením prihlášky a jej odoslaním do stanoveného termínu na príslušnú fakultu alebo na bezfakultnú vysokú školu. Elektronická prihláška sa podáva prostredníctvom webovej stránky danej fakulty. E–prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.
- Fakulty poskytujú uchádzačom online návody na vyplnenie e–prihlášky, príručky, animované tutoriály (testovacie verzie) vo svojich informačných systémoch (AIS, UIS, AiS2, MAIS). Pri elektronickom podaní sa uchádzač zaregistruje, vyplní, potvrdí a vytlačí e–prihlášku. Vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s fakultou požadovanými prílohami a dokladom o zaplatení poplatku za prijímacie konanie odošle na adresu fakulty.
- Cez rozhranie e–prihlášky uchádzač môže sledovať stav podanej prihlášky od zaevidovania, cez spárovanie podanej e–prihlášky s doručenou papierovou prihláškou a s poplatkom za prijímacie konanie, rozhodnutie prijímacej komisie a využívať aj ďalšie funkcie. Pre prijatých uchádzačov je e–prihláška následne spojená s odoslaním elektronickej návratky. V zásade ide o elektronické potvrdenie akceptácie prijatia na vysokú školu (záujmu študovať), zaslanie údajov pre zhotovenie študentského preukazu PIK (Personálna identifikačná karta) alebo ISIC (Medzinárodný študentský identifikačný preukaz, International Student Identity Card), evidenciu poplatkov k zápisu, objednanie učebníc z ponuky fakulty alebo vysokej školy.
- Papierová prihláška sa podáva listovou zásielkou alebo osobným doručením na adresu fakulty. Formulár sa dá kúpiť v obchodoch s tlačivami (napr. ŠEVT), vo vybraných papiernictvách, prípadne sa dá stiahnuť webovych stránkach. Ak podávate prihlášku osobne v podateľni fakulty, nezabudnite si vypýtať potvrdenie o podaní prihlášky s dátumom podania.
- Prijímacie konanie umožňuje uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok, stať sa študentom vysokej školy a študovať podľa zvoleného študijného programu. Začína sa doručením prihlášky na štúdium vysokej škole alebo fakulte, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program. Zápisom prijatého uchádzača sa z neho stáva študent a proces prijímacieho konania sa uzatvára.
- Prečítajte si pozorne zverejnené informácie na úradnej výveske alebo webovej stránke fakulty/vysokej školy o podmienkach prijatia na štúdium, termíne a spôsobe overovania splnenia podmienok, forme a obsahu prijímacej skúšky, spôsobe vyhodnocovania jej výsledkov, informáciu o počte uchádzačov, ktorých plánuje prijať na štúdium, o priebehu prijímacieho konania a o prihláške.

Na čo si dať pozor

- K prihláške nezabudnite doložiť všetky potrebné doklady. Maturanti majú povinnosť priniesť maturitné vysvedčenie dodatočne na prijímacie pohovory.
- Elektronická prihláška musí byť doplnená ešte vytlačenou papierovou formou. Potrebné je doručiť ju na študijné oddelenie najneskôr do dátumu, do ktorého možno podávať na danú školu prihlášky. K vytlačenej forme doložte všetky požadované doklady. V prípade, ak do stanoveného termínu škola nedostane papierovú prihlášku, stráca poslaná elektronická platnosť.
- V prípade, ak nedoložíte všetky potrebné dokumenty a prihlášku pošlete po termíne, škola vás nepožiada o ich doplnenie. Prihláška bude považovaná za neúplnú a uchádzač nebude pozvaný na prijímacie pohovory alebo nebude prijatý pre nedodanie dokladov v požadovanom termíne. Nezabudnite na podpis. Nepodpísaná prihláška je neplatná.

Ako sa pripraviť na prijímacie skúšky

1. Dôležité je ujasniť si, čo je k samotnej skúške potrebné. Zistíte to z požiadaviek školy, pre ktorú ste sa rozhodli. Rovnako tak je dôležité urobiť si "poriadok" vo svojich vedomostiach, zmapovať svoje silné a slabé stránky. Dobrým ukazovateľom dostatočnosti vašich vedomostí môžu byť ukážky prijímacích skúšok z minulých rokov alebo porovnávacie testy, ktoré si môžete skúšobne vypĺňať.

2. Naplánujte si prípravu a priebežne kontrolujte, či stanovený plán dodržiavate. Pri každej téme si stanovte, odkedy dokedy sa ním budete zaoberať. Je lepšie začínať tými témami, ktoré vám idú najmenej alebo kde máte najväčšie medzery.

3. Vyberte si najvhodnejšie učebné materiály. Rozhodne sa oplatí pri príprave kombinovať rôzne informačné zdroje: učebnice, zošity, ukážky prijímacích skúšok, rôzne druhy cvičných a porovnávacích testov, internetové kurzy, porovnávacie skúšky, prijímačky nanečisto a ďalšie.

4. Pripravujte sa systematicky, učte sa efektívne. Keď vaša príprava nebude mať systém, stratíte učením veľa času zbytočne. Udržať v príprave poriadok vám môže pomôcť dobrá učebnica, návšteva kurzov, rodičia, domáci učiteľ. Dobrým pomocníkom sú aj internetové kurzy, v ktorých stále viete, koľko ste toho už zvládli a čo ešte zostáva, pokrok sa ľahko kontroluje a navyše si sami určujete tempo prípravy. S učením to nepreháňajte, učte sa radšej častejšie po menších častiach.

5. Priebežne si overujte, čo ste sa už naučili. Ak budete v priebehu štúdia zisťovať, čo viete a čo ešte nie, budete pokojnejší a zároveň si dokážete efektívne rozvrhnúť sily aj čas.

6. Natrénujte si skúškovú situáciu. Častou príčinou zlyhania na skúškach býva tréma a nervozita. Preto je dobré zúčastniť sa na cvičných testoch. Vďaka týmto "prijímačkám nanečisto" si otestujete svoje znalosti a vedomosti a zároveň si vyskúšate, ako na vás pôsobí cudzie prostredie a vypätá atmosféra. To potom môže byť v momente, keď o prijatí či neprijatí rozhodujú len desatiny bodu, podstatnou výhodou.

Zoznam vysokých škôl, na ktoré možno podať prihlášku

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

Kontakt: 09610 57 444, 09610 57 445, 09610 59 054, helena.vanharova@minv.sk, http://www.akademiapz.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Kontakt: +421 48 4320 111, +421 48 4320 109, rektor@aku.sk, http://www.aku.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave

Kontakt: 02/67295111, 67291111, 02/67291101, komunikacia@euba.sk, http://www.euba.sk

Hudobná akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Kontakt: 045/2901206; 0905 520508, info@huaja.org, http://www.huaja.org

Katolícka univerzita v Ružomberku

Kontakt: +421 44 430 46 93, +421 44 430 46 94, info@ku.sk, http://www.ku.sk

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Kontakt: +421 904 459 000, +421 2 4820 8829, info@paneurouni.com, http://paneurouni.com

Prešovská univerzita v Prešove

Kontakt: 051/7563 110, maria.stachurova@unipo.sk, http://www.unipo.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Kontakt: 037/641 5111, zdenka.galova@uniag.sk, http://www.uniag.sk

Slovenská technická univerzita

Kontakt: + 421 917 669 312, 316, 318, + 421 2 524 99 384, education@stuba.sk, http://www.stuba.sk

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

Kontakt: 034/6965215, 034/6647063, info@sevs.sk, http://www.sevs.sk

Technická univerzita v Košiciach

Kontakt: 055/6022012, katarina.kovacova@tuke.sk, http://www.tuke.sk

Technická univerzita vo Zvolene

Kontakt: 045/5206 106, 045/5330 027, rpp@tuzvo.sk, http://www.tuzvo.sk

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Kontakt: 032/7400 101, 7400 119, slavka.petrova@tnuni.sk, http://www.tnuni.sk

Trnavská univerzita v Trnave

Kontakt: 033/5939340, 033/5939340, rektor@truni.sk, http://www.truni.sk

Univerzita J. Seleyho v Komárne

Kontakt: 035/32 60 848, info@ujs.sk, http://www.ujs.sk

Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt: (02) 592 44 986, (02) 592 44 215, infocentrum@uniba.sk, http://www.uniba.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Kontakt: 037/6408 111, 037/6408 020, ukf@ukf.sk, http://www.ukf.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kontakt: 048/446 1111, 446 1152, 446 1121, 048/415 31 80, katarina.babelova@umb.sk, http://www.umb.sk

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kontakt: 055/234 1162, 055/67 86959, rektor@upjs.sk, http://www.upjs.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Kontakt: 033/5565 111, 033/5565 120, info@ucm.sk, http://www.ucm.sk

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove

Kontakt: 00421/31/7732811, info@vsdanubius.sk, http://www.vsdanubius.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

Kontakt: 02 / 5778 0613, 0911 250 082, anna.ondova@vssvalzbety.sk, http://www.vssvalzbety.sk

Žilinská univerzita v Žiline

Kontakt: 041/513 5151, 041/513 5051, vzdelavanie@uniza.sk, http://www.uniza.sk

Na akých školách možno študovať?

Vysoká škola – univerzita poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch, pričom vykonáva a vykazuje vedeckú činnosť, ktorá priamo súvisí s ponúkanými študijnými programami. Odborná vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého stupňa a zaoberá sa najmä aplikovaným výskumom. Vysoká škola poskytuje vzdelanie v programoch prvého a druhého stupňa a v spojených programoch (prvý a druhý dohromady) a zaoberá sa hlavne základným výskumom. Vysoké školy sa obvykle delia na fakulty, ktoré sa ďalej delia na menšie, špecializované katedry. Štúdium na vysokej škole je dnes rozdelené na tri stupne.

Odbor a program

Študijný odbor je tá oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania, je definovaná obsahom, ktorý je určovaný oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie vám umožní získať vysokoškolské vzdelanie.

Forma a metóda

- Denná forma znamená, že študent sa denne zúčastňuje na vzdelávacích činnostiach.
- Externá forma štúdia je charakteristická hlavne samoštúdiom, ktoré sa dopĺňa konzultáciami s pedagógmi.
- Prezenčná metóda znamená, že učitelia sú v priamom kontakte so študentmi, a teda študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú prezenčnou metódou štúdia.
- Distančná (diaľková) metóda zastupuje priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom iných komunikačných kanálov (napr. cez internet a podobne).

Stupeň štúdia

Štúdium na vysokých školách sa v súčasnosti organizuje v trojstupňovom systéme, bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných programov. Rozhodnutie o tom, v akom stupni študovať, závisí predovšetkým od dosiahnutého vzdelania a zamerania, ktorému sa chcete venovať.

Bakalársky študijný program: trvá najmenej tri roky a najviac štyri roky (architektúra, výtvarné umenie a dizajn). Magisterský, inžiniersky a dokt orský študijný program: trvá najmenej jeden rok a najviac tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia podľa bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho študijného programu 2. stupňa v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej 5 rokov. Môže sa uskutočňovať aj ako súvislé štúdium spájajúce prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania. V tomto prípade je štandardná dĺžka štúdia najmenej 4 roky a najviac 6 rokov.

Doktorandský študijný program: štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej forme najviac päť rokov.

Národné porovnávacie skúšky nahrádzajú prijímacie skúšky

NPS sú písomné testy, ktoré môžu buď dopĺňať, alebo celkom nahradiť prijímacie skúšky na vysokú školu, systém funguje na Slovensku od roku 2008.

najbližšie termíny skúšok: 1. apríl, 19. apríl a 17. máj

Všeobecné študijné predpoklady

Tento test je na Slovensku najčastejšie zaraďovaným testom do prijímacieho konania. Test je svojím spôsobom "nepríjemný", pretože sa naň vlastne nedá naučiť a na každom termíne čakajú iné úlohy. Má štyri oddiely, ktoré majú preveriť schopnosti, ktoré by mal mať každý vysokoškolák: verbálny (25 min, 23 úloh), logický (30 min, 22 úloh), argumentačný (30 min, 22 úloh) a kvantitatívny (25 min, 23 úloh).

Ako test riešiť?

Na úspešné vyriešenie testu nie je potrebné zodpovedať všetky otázky (test je zostavený tak, aby na priemerné skóre stačilo správne zodpovedanie približne 50 % otázok). Preto nemusíte byť nervózni z toho, že na riešenie máte málo času.

Určite je však vhodné zvoliť správnu stratégiu. Myslite napríklad na spôsob bodovania odpovedí: Za nesprávnu odpoveď sa vám časť bodu odráta (1/4 bodu za úlohy, v ktorých vyberáte z 5 odpovedí, 1/3 bodu pri výbere zo 4 možností). Správna je vždy jedna odpoveď, ak nezaškrtnete viac možností alebo žiadnu, nič sa nepripočíta ani neodčíta.

Riešiť môžete v ľubovoľnom poradí, ale len v rámci jedného oddielu. Riešte najprv jednoduché úlohy. Pravdepodobne nestihnete vyriešiť všetky, no každá z nich má rovnakú bodovú hodnotu, ktorú môžete za odpoveď získať.

Základy spoločenských vied

Obsah skúšky vychádza z náplne stredoškolského predmetu základy spoločenských vied v rozsahu, v akom je vyučovaný na gymnáziu, ale odporúča sa pracovať aj s literatúrou a sledovať aktuálne informácie o politickom dianí v tlači. Na test máte 60 minút, čas by vám malo na vyriešenie stačiť. Obsahuje tri časti: Spoločnosť a jedinec (úlohy zo psychológie, sociológie, z filozofie), Štát a právo (úlohy z odboru práva a politológie), Hospodárstvo a svet (úlohy z ekonómie, európskej integrácie a moderných dejín). Na stránkach spoločnosti Scio, ktorá testy prevádzkuje, si môžete test vyskúšať. Scio vytvorilo aj skúšku z matematiky, ekonómie, biológie, chémie a z anglického a nemeckého jazyka.

Vyhodnocovanie testov

V teste dosiahnete určité skóre, ktoré sa prevedie na percentil. To je číslo, ktoré určuje poradie medzi ostatnými účastníkmi konkrétneho termínu. Inak povedané, ukazuje, koľko percent uchádzačov ste v ten deň v teste predbehli. Ak ste z maxima 100 bodov napríklad získali len 30 bodov, pokojne môžete mať percentil 100, ak všetci ostatní získali v teste 29,75 a menej bodov. Každý oddiel je vyhodnotený samostatným percentilom, niektoré fakulty prihliadajú na tieto čiastkové výsledky, ale väčšina hlavne na celkový. Pri viacerých termínoch nie je možné kombinovať percentily z rôznych oddielov.

Koľko to stojí

Pri vypĺňaní prihlášky si vyberáte variant skúšky z troch možností: mini – 17 eur, skúška a stručné výsledky, štandard – 20 eur: skúška, a výsledky s individuálnou analýzou (šance na prijatie, porovnanie s ostatnými), pri jazykovej skúške certifikát a "semafor výsledkov", čo sú riešenia a prístup k testu už v deň NPS, komplet – 28 eur: okrem toho, čo obsahuje Štandard je tu navyše SMS asistent (zasielanie SMS o skúške, prihláške a ďalších) a certifikát s výsledkom. Niektoré fakulty poskytujú svojim uchádzačom jeden termín zadarmo vystavením poukazu.

Z akých zdrojov možno fiancovať štúdium

finančné zdroje od rodičov, respektíve príbuzných

práca popri štúdiu (brigády, zamestnanie, podnikanie, platené stáže)

Štipendium

– sociálne, motivačné (prospechové)
– štipendijné programy
– vládne bilaterálne štipendiá (medzivládne dohody)
– národný štipendijný program, Štipendium M. R. Štefánika
– univerzitné štipendiá (dohody medzi jednotlivými slovenskými a zahraničnými univerzitami)
– fond na podporu vzdelávania: podporuje mladých ľudí jednoducho dostupnou a lacnou študentskou pôžičkou. Je inštitúciou zákonom zriadenou ako neštátny účelový fond, ktorý má za cieľ poskytovať študentom vysokých škôl a pedagogickým pracovníkom bezúčelové pôžičky s nízkymi poplatkami. Fond okrem pôžičiek pre študentov VŠ poskytuje aj pôžičky pre pedagogických pracovníkov.

O pôžičku z fondu môže požiadať:

- študent I. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Bc. študijný program)
- študent II. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (Mgr., Ing., Dr. študijný program). Štúdium na zahraničnej vysokej škole musí byť podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR svojím rozsahom a úrovňou postavené na roveň štúdia na vysokej škole v Slovenskej republike.
- študent III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme na vysokej škole v Slovenskej republike alebo na zahraničnej vysokej škole (doktorandský študijný program), pričom v tejto kategórii nie je možné kombinovať pôžičky pre študentov a pôžičky pre pedagógov
- Žiadosť o pôžičku bude môcť podať len žiadateľ, ktorý bude zapísaný do ročníka v akademickom roku 2017/2018.

Tretí sektor

– nadácie, neziskové fondy, mimovládne organizácie
– zahraničné nadácie

Výška pôžičky:

minimálna suma je stanovená na 500 eur, maximálna pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia je v súčasnosti 2 300 eur, pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia je aktuálne 4 500 eur.

Úroková sadzba pre pôžičky poskytnuté v akademickom roku 2016/2017 je stanovená na 0,89 %.

Informačný výpočet výšky splátok, ako aj nákladov na pôžičku ponúka Kalkulačka pôžičky na webovej stránke www.fnpv.sk.

Bankové úvery:

– spotrebné úvery, určené na financovanie nákladov spojených s denným alebo diaľkovým štúdiom na vysokej škole
– povolené prečerpanie na účte na prekonanie krátkodobého zvýšenia výdavkov

Ponuka bánk:

ČSOB: Majitelia študentského FUN účtu môžu využiť povolené prečerpanie účtu do výšky 300 eur.

mBank: mPôžička s garantovaným úrokom 9,9 % p.a. je vzhľadom na svoje parametre vhodná aj pre študentov.

Slovenská sporiteľňa: ponúka študentom denného štúdia (už od prvého ročníka) a interným doktorandom vo veku od 18 do 26 rokov zvýhodnený Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov.

Prima banka: má v ponuke pre študentov tento typ účtu: Študentský účet: určený pre študentov vo veku 15 až 26 rokov, obsahuje všetky najpoužívanejšie bankové služby, účet je do veku 18 rokov bez poplatku, vo veku nad 18 rokov je mesačný poplatok za vedenie účtu 1,90 eura bezplatné vedenie účtu môže mať klient aj v prípade priemerného denného kreditného zostatku nad 1 000 eur.

Tatra banka: Špeciálny produkt "študentský úver" neposkytuje. V prípade záujmu má žiadateľ možnosť získať štandardný bezúčelový úver.

VÚB banka: Špeciálne pôžičky pre študentov v ponuke nemá, no majú možnosť požiadať o štandardnú bezúčelovú alebo refinančnú pôžičku.
-END-


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici