https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Medzera v interpunkcii (1)

Medzera v interpunkcii (1)

Slovenské Národné Noviny; 09/2017; 04/03/2017; s.: 8; Ivan OČENÁŠ ; Zaradenie: PUBLICISTIKAV našich doterajších autorských príspevkoch sme sa venovali zvukovým, najmä niektorým hláskovým črtám hovorenej reči. Náprotivkom zvukových jednotiek v písanom dorozumievaní prostredníctvom textov sú grafické prostriedky, čiže písmená a znamienka. Každý uvedomený používateľ spisovnej slovenčiny a záujemca o jej všeobecne ustálené zásady pri tvorbe písaných jazykových prejavov sa o nich dozvie v kodifikačnej príručke Pravidlá slovenského pravopisu, kde sa podrobne komentuje sústava písmen aj diakritických (rozlišovacích) a interpunkčných (rozdeľovacích) znamienok a ich správne používanie.

Hoci Pravidlá slovenského pravopisu ako príručka určená pre široké vrstvy príslušníkov nášho národa prihliada na aktuálne javy v používaní písomnej podoby spisovnej slovenčiny (aktuálne, resp. prepracované, doplnené a upravené vydania sú z rokov 1991, 1998, 2000 a 2013), predsa len nereflektuje ešte masové rozšírenie počítačov a každodenné používanie digitálnych textových softvérov pri vzniku textu prostredníctvom klávesnice počítača. Počítačom sprostredkovaný text je výsledkom obsahového, formálneho a funkčného zreťazenia grafických prostriedkov, v ktorom obsadzujú jednotlivé pozície nielen písmená (bez alebo s diakritickými znamienkami), ale aj ďalšie grafické prostriedky. Okrem písmen a interpunkčných znamienok to môžu byť grafické znaky numerické (číslice), matematické symboly a operátory, rôzne značky a symboly (napr. +, -, <, >, =, ?, ?, %, ‰, ?, ?, ?, §, eur, $, ?, ? a ? alebo znak @, ktorý je súčasťou emailovej adresy) alebo sú tieto pozície prázdne, neobsadené žiadnym grafickým prvkom. Prázdna pozícia, čiže medzera, sa nachádza medzi dvoma grafickými reťazcami, ktoré vytvárajú samostatné grafické slová, t. j. postupnosť grafických znakov v texte od ľavej medzery k medzere pravej. Medzera je tak neodmysliteľnou súčasťou textov, o jej výskyte a používaní sa však v súčasných pravopisných príručkách uvádzajú len výnimočne minimálne pravidlá či poučenia, spravidla vo forme krátkych (zátvorkových) poznámok. Ich absenciu a potrebu súčasne si uvedomujeme najmä pri tvorbe a následnej editácii textov vznikajúcich v elektronickom prostredí textových programov (medzi najznámejšie patria textový editor Poznámkový blok (ang. Notepad) alebo Word ako súčasť kancelárskeho balíka Microsoft Office pre počítačový operačný systém Microsoft Windows; textový editor Writer pre kancelársky balík Open Office, ktorý je kompatibilný s Microsoft Office; textový editor TextEdit pre operačný systém Mac OS X v počítačoch Macintosh spoločnosti Apple Inc.), ako aj pri korektúre digitálneho textu alebo jeho typografickej úprave. Základným typom medzery v texte je medzislovná medzera ako vzdialenosť medzi grafickými slovami. V tradičnej ručnej sadzbe sa používali na oddeľovanie slov medzery s rovnakou šírkou, strojová sadzba už umožňovala upraviť šírku medzier tak, aby text v riadku vyšiel na jeho plnú šírku. Digitálna sadzba umožňuje rozšíriť aj zúžiť medzislovné medzery podľa šírky používaného písma (písmen s rovnakou alebo rôznou šírkou).

Ivan OČENÁŠ, Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici
-END-