Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


TEDxUMB

https://www.bystricoviny.sk/spravy/prvy-univerzitny-tedx-prichadza-do-banskej-bystrice/


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici