Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zasadnutie Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku

Informácia pre médiá, 12. 4. 2016

Na UMB sa stretnú zástupcovia Univerzít tretieho veku na Slovensku

Trvalou súčasťou Univerzity Mateja Bela je Univerzita tretieho veku, ktorá už 23. rok otvorila svoj program jednak v Banskej Bystrici, ako aj na dvoch detašovaných pracoviskách v Poprade a v Martine. UTV ponúka záujemcom štúdium v mnohých spoločensko-vedných, kultúrnych a jazykových odboroch. Podmienkou prijatia na štúdium je vek nad 40 rokov a stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou.

UTV UMB je členom Asociácie univerzít tretieho veku /ASUTV/ a jej Rady na Slovensku a tým je zároveň prepojená na medzinárodné organizácie tohto charakteru ako je AIUTA, EFOS, EURAK.

ASUTV na Slovensku združuje 16 Univerzít tretieho veku zo Slovenska. Zasadá dvakrát ročne a to v jarnom a jesennom sústredení.

Jarné zasadnutie ASUTV v tomto roku organizuje UTV UMB dňa 14. apríla 2016 na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Zasadnutie ASUTV sa bude realizovať za účasti rektora UMB doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD., prezidentky ASUTV Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD., návštevníkov z Univerzít tretieho veku a hostí z Ministerstva školstva.

Na programe zasadnutie je prezentácia UTV UMB, správy o hospodárení organizácie, revízna správa, ako aj informácie o aktivitách medzinárodných organizácii AIUTA, EFOS a tiež správa o aktivitách Rady vlády pre seniorov. Následne sa predloží na schválenie plán aktivity a rozpočet na rok 2016 pre ASUTV.

Ďalšie výstupy sú zamerané na problémy a aktivity jednotlivých UTV pri slovenských univerzitách a tiež vystúpenie hostí z Ministerstva školstva o Finančnej gramotnosti – pán Mgr. Michal Deneš a Mgr. Miroslava Klempová o Národnom kvalifikačnom rámci a jeho implementácii na vysokých školách v SR.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici