https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Významná konferencia na UMB

Informácia pre médiá, 31. 8. 2016

V dňoch 5. – 6. septembra 2016 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch.

Podujatie organizačne zabezpečuje Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Je pracoviskom s vedeckou orientáciou a vzdelávacím zameraním na slovakistiku, na kultúru vyjadrovania a vedy o komunikácii.

Konferencia je výnimočnou z niekoľkých dôvodov. Programovo a tematicky nadväzuje na konferencie konané v r. 2011 a 2014 v Krakove a v Bydhošti v Poľsku. Prvý raz od vzniku komisie pre sociolingvistiku sa stretnutie uskutočňuje mimo Poľskej republiky, a to práve v Banskej Bystrici. Pre tunajšiu univerzitu ide aj o poctu a zároveň výzvu. V čase konania podujatia je totiž Slovenská republika predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie. Banskú Bystricu v tomto období okrem iných navštívia aj jazykovedci so slavistickými výskumnými programami a záujmami.

Sociolingvistika je hraničnou, medznou vedou, ktorá využíva blízkosť a spoločné záujmy jazykovedy a sociológie. Zameriava sa na poznávanie a vykladanie vzťahov medzi skupinami v spoločnosti a jazykovým dorozumievaním jej členov v rozmanitých komunikačných situáciách.

Univerzita Mateja Bela uvíta v priestoroch rektorátu na Národnej ul. 12 členky a členov Komisie pre sociolingvistiku z 10 krajín, v ktorých sa pestuje slavistika a podporujú sa slovanské štúdiá. Jazykovedci z Bieloruska, Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Macedónska, Litvy, Poľska, Rakúska, Slovenska a Ukrajiny predstavia výsledky svojich výskumov v podobe vedeckých príspevkov.

V programe vystúpia jazykovedci so sociolingvistickými témami – jazyková kultúra a kultúra vyjadrovania, dvoj- a viacjazykovosť, štandardizácia a norma v slovanských jazykoch, etnokultúrne a jazykové kontakty s ich výskumami, sociokultúrnymi prejavmi a dosahmi. Prihlásené príspevky zreteľne naznačujú, že slovanské jazyky cez priezor elektronickej komunikácie reagujú aj na podmienky, prejavy a dôsledky digitálnej doby a kultúry.

Viac informácií poskytne:

prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc., vladimir.patras@umb.sk

a Lujza Urbancová, PhD., lujza.urbancova@umb.sk