Výsledky projektu Chain Reaction

V prehliadke výskumných projektov Ukáž, čo vieš! v projekte Chain Reaction zvíťazili mladí vedci z Veľkého Krtíša.

Už po tretí raz sa v kongresovom centre Academia v Starej Lesnej zišli najúspešnejšie tímy partnerských škôl projektu Chain Reaction, aby prezentovali svoje výskumné projekty.

Cieľom projektu Chain Reaction je umožniť stredoškolákom riešiť zaujímavé interdisciplinárne vedecké problémy, a tak si na vlastnej koži vyskúšať prácu vedcov a učiť sa fyziku, chémiu, biológiu a geografiu netradičným atraktívnym spôsobom. V projekte financovanom Európskou komisiou v rámci Siedmeho rámcového programu pre výskum, technický rozvoj a demonštračné činnosti spolupracuje dvanásť krajín vrátane Slovenska, ktoré zastupuje Katedra fyziky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Aj tento rok sa v každej partnerskej krajine do projektu zapojilo päť nových škôl. Na Slovensku to boli gymnáziá v Prešove, Veľkom Krtíši, Revúcej, Banskej Bystrici a Podbrezovej. Učitelia prírodovedných predmetov z týchto škôl boli na začiatku školského roku pracovníkmi Katedry fyziky FPV UMB vyškolení a dostali metodické materiály, aby mohli motivovať a viesť troj- až päťčlenné tímy žiakov pri práci na výskumnom projekte, ktorý si zvolia.

Po úvodnom školení sa ťažisko projektových aktivít presunulo do partnerských stredných škôl. Na hodinách prírodovedných predmetov sa žiaci stávali vedcami, výskumníkmi, zoznamovali sa s postupmi, ktorými pracuje veda a v skupinách riešili zvolený projekt, využívajúc pritom kritické myslenie, zdôvodňovanie a rozličné zručnosti spojené s riešením problémov. Ťažkosti, na ktoré pri riešení projektov narazili, mali možnosť konzultovať nielen so svojimi učiteľmi, ale aj s členmi tímu projektu a mladými vedcami, ktorých snahou bolo predstaviť žiakom prírodné vedy ako jednu zo zaujímavých možností ich budúcej kariéry.

Vyvrcholením spoločného úsilia bolo národné podujatie s názvom Ukáž, čo vieš!, na ktorom predstavili svoje výskumné projekty najúspešnejšie tímy z každej partnerskej školy. V Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej sa v dňoch 7. – 8. apríla 2016 zišlo päťdesiat mladých bádateľov, aby prezentovali úspechy, ktoré pri riešení svojich projektov dosiahli, demonštrovali zručnosti, ktoré si osvojili a navzájom sa podelili o poznatky, ktoré získali. Prezentácie, postery a praktické ukážky demonštrované jednotlivými školskými tímami zaujali vysokou úrovňou vedeckého obsahu, dobrým zvládnutím výskumných metód, aj kreativitou pri komunikovaní dosiahnutých výsledkov.

Odborná porota vyzdvihla najviac vystúpenia a postery troch tímov. Najmladšie účastníčky Green Bananas in Pyjamas z Gymnázia J. A. Raymana v Prešove si odniesli cenu za III. miesto aj cenu za vynikajúci poster, v rámci ktorého prezentovali, ako sa na získavanie elektrickej energie dá využiť ovocie a zelenina. Tím VESTA z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici zaujal svojím precíznym skúmaním vzoriek meteoritov, ktoré dopadli na Zem v rôznych častiach sveta. Entuziastická prezentácia tímu bola ocenená druhým miestom aj cenou za vynikajúci poster.

Najvyššie ocenenie od poroty aj Cenu publika si odniesol tím Eco Heating z Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši, ktorý viedla Mgr. Božena Horváthová. Tím sa vo svojom projekte zameral na riešenie ekologických problémov, ktoré vznikajú v dôsledku vykurovania fosílnymi palivami. Skúmal možnosti využitia solárnej energie na ohrev vody. Urobil niekoľko experimentov, aby našiel najvhodnejší materiál na konštrukciu fototermického solárneho panela, prototyp ktorého členovia tímu na konferencii s úspechom prezentovali.

Prototyp fototermického solárneho systému pocestuje s gymnazistami z Veľkého Krtíša aj na medzinárodnú konferenciu Express Yourself, ktorú projekt Chain Reaction organizuje začiatkom mája v bulharskom Plovdive.