Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Úspechy študentov UMB

Informácia pre médiá, 13. 6. 2016

Úspechy študentov Fakulty prírodných vied UMB

Študenti prírodných vied aj tento rok úspešne reprezentovali FPV UMB na 17. ročníku súťaže ČESKO-SLOVENSKEJ ŠVOČ 2016 V MATEMATIKE A INFORMATIKE, ktorá sa konala 25. - 27. mája 2016 na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brne.

Úspešne sa umiestili tri práce z FPV UMB v konfrontácii s najlepšími študentmi KU Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, FMFI UK Bratislava, FIIT STU Bratislava. V kategórii M1 + M2 (Matematická analýza – teória funkcií a priestory funkcií + teória diferenciálnych a integrálnych rovníc) sa na 3. mieste umiestnil Miroslav Výbošťok (Katedra matematiky), v kategórii M6 (Matematické štruktúry – teória grafov a kombinatorika) sa na 3. mieste umiestnila Mária Nedelová (Katedra matematiky) a v kategórii I4 (Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo) sa na 3. mieste umiestnil Miroslav Kováč (Katedra informatiky).

Miroslav Kováč
Implementácia algoritmu násobenia matíc na GPGPU s optimalizáciou prenosu údajov
3. miesto v sekcii I4 Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství

Miroslav Výbošťok
Na intervale nekonečná ω-limitná množina s periodickým bodom implikuje podkovu: Priamy dôkaz
3. miesto v sekcii M1 + M2 Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí + teorie diferenciálních a integrálních rovnic

Mária Nedelová
Archimedovské mapy na neorientovateľných plochách a operácie na hypermapách
3. miesto v sekcii M6 Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika

Celkové výsledky:
http://svoc.fme.vutbr.cz/vysledky.html