Pohybom k zdraviu

Informácie pre médiá, 6. 5. 2016

Svetový deň pohybom ku zdraviu 10.5.2016

Sedavý spôsob života je síce pohodlný, ale skrýva v sebe množstvo zdravotných rizík.

Na tento fakt chce upozorniť Svetový deň pohybom ku zdraviu.

Pri tejto príležitosti pripravila Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva podujatie

Svetový deň pohybom ku zdraviu 2016 v ESC Europa 10. mája 2016 od 9,00 do 19,00 hod.

Organizátori pripravili nasledovné aktivity:

Meranie zloženia tela pomocou bioimpendačného zariadenia Tanita BC-545N

Meranie parametrov vertikálnych výskokov

Diagnostika rovnováhových schopností, dynamickej a statickej sily

Prezentácia študentov špecializácií a športového klubu UMB

Zahraj si hokej s hráčmi Univerzitného tímu

Novinka na KTVŠ Jumping

Testy RUVZ od 9,00 – 12,00 hod. nalačno:

Hodnotenie anamnestických údajov

Výpočet antropometrických indexov

Stanovenie percentuálneho podielu telesného tuku na hmotnosti tela

Meranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie

Biochemické vyšetrenie celkového cholesterolu z kapilárnej krvi.

Skríningové meranie FEV1 s výpočtom náležitej hodnoty

Stanovenie CO vo vydychovanom vzduchu

Sedavý spôsob života je rizikom a môže spôsobiť chronické ochorenia spôsobené nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu.

Viac informácií :

Prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Katedra telesnej výchovy a športu FF UMB, 048/446 7526

Mgr. Natália Smoleňáková, PhD.

0907 418 888, natalia.smolenakova@umb.sk