Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Pedagógovia Univerzity Mateja Bela budú prednášať pre slovenských učiteľov v Maďarsku

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí spolu s Pedagogickým metodickým centrom Slovákov v Maďarsku a v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovalo výjazdový kurz pre Slovenských učiteľov žijúcich v Maďarsku s názvom Posilnenie národného povedomia.

Výjazdový kurz sa uskutoční v dňoch 29. – 31. januára v Békešskej Čabe.

Cieľom výjazdového kurzu je metodická pomoc pre takmer 60 pedagógov všetkých stupňov škôl v Maďarsku – a to na tému, ktorú si predstavitelia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku vybrali ako veľmi dôležitú.

Prednášajúci sa vo svojich príspevkoch zamerajú na rôzne témy, ktoré by mali pomôcť zúčastneným slovenským učiteľom v Maďarsku pracovať s jednotlivými témami na posilnení slovenského povedomia: výučba dejepisu v Maďarsku s ohľadom na Uhorské dejiny, interpretácia literárneho textu, národné pomenovania ako nástroj prehlbovania národného povedomia, kultúrny potenciál dolnozemských Slovákov, využitie prvkov tradičnej kultúry Slovenska vo vyučovacom procese, tradičná kultúra a folklorizmus.

 

Zoznam prednášajúcich:

Doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. UMB Banská Bystrica
Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD. UMB Banská Bystrica
Doc. Mgr. Krško Jaromír, PhD. UMB Banská Bystrica
Doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. UKF Nitra
PhDr. Zuzana Drugová, UMB Banská Bystrica
Mgr. art. Martin Urban, PhD., UMB Banská Bystrica

Kontaktná osoba: PhDr. Zuzana Drugová, 0908 206 096


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici