Jazyková učebnica pre záchranárov

 

Informácia pre médiá, 14.6. 2016

Lingvisti z Univerzity Mateja Bela spolupracovali na jazykovej učebnici pre záchranárov v slovensko-poľskom pohraničí.

Dvojjazyčná učebnica jazykovej komunikácie pre integrovaný záchranný systém v poľsko-slovenskom pohraničí je špecifická forma kurzu zameraného na zvládnutie základov bežnej a odbornej komunikácie, určeného pre zložky integrovaného záchranného systému. Cieľovými skupinami publikácie sú predovšetkým poľskí a slovenskí pracovníci záchrannej zdravotnej služby, hasičského záchranného zboru, polície a horskej záchrannej služby.

Výber tematických okruhov, slovnej zásoby i gramatických javov obsiahnutých v učebnici určovali jazykové potreby jednotlivých cieľových skupín. Keďže úroveň znalostí susedného jazyka je u príslušníkov záchranných zložiek zo slovensko-poľského pohraničia diferencovaná, kniha by mala ponúkať alternatívny spôsob výučby, ktorý zodpovedá individuálnym jazykovým kompetenciám.

Učebnica sa v každom z jazykov skladá z dvoch častí: 1. všeobecnej, kde sa čitateľ oboznámi so základmi bežnej jazykovej komunikácie, a 2. odbornej, zohľadňujúcej spôsob komunikácie v situáciách, v ktorých zasahujú rôzne zložky integrovaného záchranného systému. Všeobecná časť má slúžiť osobám, ktoré vôbec neovládajú príslušný jazyk (slovenský alebo poľský), príp. ovládajú iba jeho základy.

V odbornej časti je kľúčovou metódou výučba odbornej lexiky formou príkladov najfrekventovanejších výrazov, kolokácií, komunikačných fráz či úryvkov celých textov používaných v krízových situáciách.

Autorky učebnice sú Anna Majewska-Wójcik ‒ Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn ‒ Anita Račáková ‒ Gabriela Olchowa.

Učebnica vznikla v spolupráci Katedry slovanských jazykov Filozofickej fakulty UMB a Katedry Języka Polskiego Katolického Uniwersytetu Lubelského Jana Pawła II v Lubline.

V prílohe je aj link na ukážku z učebnice.

Obsah časti určenej pre Poliakov učiacich sa slovenčinu (rovnaký je aj v časti určenej pre Slovákov učiacich sa poľský jazyk)

Úvod

Slovenské samohlásky a spoluhlásky (pre Slovákov poľské samohlásky a spoluhlásky)

I. Všeobecná časť

1. kapitola. Základy komunikácie. Opis osoby

2. kapitola. Čas a priestor

3. kapitola. Počasie

4. kapitola. Opakovanie

II. Odborná časť

1. kapitola. Úvod

2. kapitola. Záchranná zdravotná služba

3. kapitola. Polícia

4. kapitola. Hasičská záchranná služba

5. kapitola. Horská záchranná služba

Slovníček

Kľúč k cvičeniam

Viac informácií Vám poskytne:

Mgr. Anita Račáková, PhD.

Katedra slovenských jazykov FF UMB

anita.racakova@umb.sk