Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Inteligentní ľudia v inteligentných mestách - po konferencii

Smart people in Smart Cities - Inteligentní ľudia v inteligentných mestách

V Banskej Bystrici sa pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnilo v dňoch 29. a 30. 8. 2016 prestížne vedecké podujatie Inteligentní ľudia v inteligentných mestách.

Podujatie organizovalo Výskumné a inovačné centrum a Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Regional Science Academy a mestom Banská Bystrica. Na podujatí sa zúčastnili významní a vo svete uznávaní odborníci z Európy, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky.

Hlavným cieľom atraktívneho medzinárodného vedeckého podujatia bolo vytvoriť priestor na odbornú diskusiu za účasti svetových, európskych a slovenských vedeckých kapacít na aktuálnu tému s celoeurópskym presahom – problematiku inteligentných miest, tzv. Smart Cities a kľúčovú rolu inteligentných ľudí v nich.

V dvojdňovom programe boli prezentované najnovšie poznatky a výsledky výskumu v oblasti udržateľného rozvoja smart cities/inteligentných miest – konkurencieschopnosti, úlohy a významu kreatívneho kapitálu, informačných a komunikačných technológií, start-upov, cestovného ruchu a pod. Osobitná pozornosť bola venovaná problematike úniku mozgov a hľadaniu súladu medzi potrebami mesta ako komunity a potrebami jednotlivcov, či už obyvateľov, turistov, podnikateľov alebo investorov. Mimoriadne atraktívna pre akademickú aj odbornú verejnosť bola panelová diskusia Čo by som urobila/urobil keby som bol primátorom 'smart' Banskej Bystrice,v ktorej svoje názory prezentovali odborníci ako Laurie Schintler z George Mason Univerzity (Waschington, USA), Dani Shefer z Technion – Israel Institute of Technology (Haifa, Izrael), Peter Nijkamp z Tinbergen Institute (Amsterdam, Holandsko), John Östh z Univerzity v Uppsale (Švédsko) a Oto Hudec z Technickej Univerzity v Košiciach. Z podnetnej a interaktívnej diskusie vyplynuli pre progresívny a koncepčný rozvoj Banskej Bystrice odporúčania zamerané predovšetkým na vytvorenie nezameniteľného imidžu značky mesta, aj prostredníctvom jedinečnej vízie; posilnenie marketingu a marketingovej komunikácie mesta na domácej ale hlavne medzinárodnej úrovni; intenzívny rozvoj spolupráce mesta, univerzity, podnikov v meste a regióne; využitie existujúceho potenciálu univerzity a nemocnice na rozvoj medicínskych odvetví, výskumu a nových služieb v tejto oblasti; udržanie kvalitného a atraktívneho životného prostredia mesta a zabezpečenie nových foriem a chýbajúcich služieb obyvateľom. Realizácia odporúčaní by mohla priniesť mestu nielen zvýšenie atraktivity ale aj vznik nových pracovných miest. Panelisti taktiež poukázali na mimoriadne dôležitú úlohu silných a inšpiratívnych osobností, či už z oblasti športu, kultúry, umenia, podnikateľského alebo vedeckého prostredia pri inteligentnom rozvoji mesta. Okrem prednášok a diskusií k problematike Smart cities v rámci programu odzneli aj prednášky zo série 'Great minds'o významných osobnostiach vedy. Prvá prednáška bola venovaná Matejovi Belovi, významnému európskemu vedcovi 18. storočia, a druhá Julianovi Wolpertovi, priekopníkovi lokalizačnej teórie, ktorý sa tiež venoval úlohe neziskového sektora v rozvoji území.

Zahraniční účastníci mali pripravený bohatý program zameraný na prezentáciu Slovenska, predovšetkým okolia Banskej Bystrice a miestnej gastronómie. Navštívili Bratislavu – Bratislavský hrad, drevený kostol v Hronseku zapísaný na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, zámok vo Vígľaši, Múzeum Slovenského Národného Povstania v Banskej Bystrici. Súčasťou prípravy na panelovú diskusiu bola exkurzia po Banskej Bystrici.

Význam podujatia uskutočneného v Banskej Bystrici, nie je len v jeho obsahu a posolstve. Išlo o podujatie v našich podmienkach ojedinelé a výnimočné tým, že sa stalo súčasťou prestížnej série workshopov organizovaných po celom svete predovšetkým vo veľkých a známych lokalitách (napr. v Štokholme, na Hawaii, v Neapole, Amsterdame, Paríži, či Mineapolise). Za ocenenie možno považovať pochvalné vyjadrenia účastníkov nielen vo vzťahu k organizácii mimoriadne úspešného podujatia, ale aj k našej krajine, mestu, histórii, prírode, gastronómii, kvalite služieb a ľuďom.

Považujeme za česť, úspech a ocenenie našej práce, že sme vedecké kapacity a inšpiratívnych ľudí z celého sveta mohli privítať na Slovensku, v Banskej Bystrici.

Kamila Borseková, Anna Vaňová, Katarína Vitálišová

„Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ prostredníctvom dotačného programu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky".

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici