Doplňujúce pedagogické štúdium

Informácia pre médiá  12.01.2017

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka možnosť študovať doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov so začiatkom v netradičnom februárovom termíne. Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálnu kategóriu pedagogického zamestnanca.

Ponúkané programy DPŠ Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici: 

  • doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov akademických, umeleckých predmetov a profesijných predmetov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre pedagogických asistentov;
  • doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov DPŠ na rozšírenie pedagogického kompetenčného profilu.

Štúdium prezískanie pedagogickej spôsobilosti trvá tri semestre. Štúdium pre absolventov DPŠ na rozšírenie pedagogickej spôsobilosti trvá jeden semester. Výuka prebieha cez víkendy, čím chce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici umožniť účastníkom vzdelávania aktívne sa zapájať do výuky a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom.

Cieľovou skupinou sú  absolventi a študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia  neučiteľských študijných odborov, alebo absolventi DPŠ, ktorí si týmto štúdiom môžu rozšíriť pedagogický profil k tým študijným odborom a programom, ktoré má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditované.

On-line prihlášky môžu záujemcovia zasielať  najneskôr do 31. januára 2017. Výučba začína v priebehu mesiaca február 2017.

Bližšie  informácie o jednotlivých programoch a on-line prihlášky na jednotlivé programy sú zverejnené na univerzitnej stránke v sekcii celoživotného vzdelávania: https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/