Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Informácie pre - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Doplňujúce pedagogické štúdium

Informácia pre médiá  12.01.2017

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka možnosť študovať doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom a študentom vysokých škôl neučiteľských študijných odborov so začiatkom v netradičnom februárovom termíne. Súčasne ponúka pedagogickým zamestnancom, ktorí v minulosti absolvovali DPŠ pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca, než v ktorej v súčasnosti vykonávajú pedagogickú činnosť, možnosť rozšíriť pedagogický profil pre ich aktuálnu kategóriu pedagogického zamestnanca.

Ponúkané programy DPŠ Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici: 

Štúdium prezískanie pedagogickej spôsobilosti trvá tri semestre. Štúdium pre absolventov DPŠ na rozšírenie pedagogickej spôsobilosti trvá jeden semester. Výuka prebieha cez víkendy, čím chce Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici umožniť účastníkom vzdelávania aktívne sa zapájať do výuky a zosúladiť pracovné povinnosti so štúdiom.

Cieľovou skupinou sú  absolventi a študenti druhého stupňa vysokoškolského štúdia  neučiteľských študijných odborov, alebo absolventi DPŠ, ktorí si týmto štúdiom môžu rozšíriť pedagogický profil k tým študijným odborom a programom, ktoré má Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici akreditované.

On-line prihlášky môžu záujemcovia zasielať  najneskôr do 31. januára 2017. Výučba začína v priebehu mesiaca február 2017.

Bližšie  informácie o jednotlivých programoch a on-line prihlášky na jednotlivé programy sú zverejnené na univerzitnej stránke v sekcii celoživotného vzdelávania: https://www.umb.sk/celozivotne-vzdelavanie-umb/referat-celozivotneho-vzdelavania/